1981 - 1985

05 I 1981
Odbył się apel poświęcony 39 rocznicy powstania PPr. Apel rozpoczął się od przemówienia na temat powstania i działalności PPR w czasie II wojny światowej oraz w latach powojennych do 15 XII 1948r tj. od Kongresu Zjednoczeniowego. Przemówienie wygłosiła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Po wysłuchaniu referatu młodzież wygłosiła kilka wierszy i zaśpiewała odpowiednie piosenki.


19 I 1981
Odbyła się choinka noworoczna dla dzieci i młodzieży przygotowana przez Komitet Rodzicielski i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W udekorowanej sali zebrały się wszystkie dzieci szkolne. Przywitała ich przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego, któa również kierowała przebiegiem uroczystości. Po krótkiej części artystycznej, młodzież wypiła herbatkę, poczęstowałą się pączkami i ciasteczkami, a potem odbyła się zabawa taneczna przy dźwiękach nagrań płytowych.


13 II 1981
Odbył się kulig zorganizowany przez wychowawców kl. I-III dla uczniów klas początkowych. Młodzież ciepło ubrana zebrała się w szkole i o wyznaczonej godzinie zaczęło się przygotowanie do kuligu. Pod szkołę podjechały sanie zaprzężone w dwa piękne gniade konie. Do sani dzieci podoczepiały swoje sanki i kulig ruszył po utartej śnieżnej drodze. Nie obeszło się bez przygód, ale na szczęście nie były one tragiczne. Kulig dojechał do Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie. Tam koledzyprzyjęli naszych maluchów gorącą herbatą i ciastem. Po krótkiej, ale wesołej i przyjemnej zabawie dzieci wróciły do swojej szkoły a stąd rozeszły się do domów.


08 III 1981
Odbyła się akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Akademia odbyła się w Klubie „Ruch” ponieważ w szkole nie ma sceny, a sala nie pomieściłaby licznie zgromadzonej widowni. W imprezie brała udział młodzież szkolna i kobiety z całej wsi. Imprezę przygotowali nauczyciele pod kierunkiem Komitetu Rodzicielskiego. Na scenie wystąpił zespół taneczny w jednolitych strojach ludowych. Tańce ludowe w wykonaniu tego zespołu były dobrze wykonane i podobały się wszystkim, o czym świadczyły liczne brawa. Oprócz zespołu muzycznego akademię uświetniły pięknie deklamowane wiersze, monologi, skecze i inscenizacje. Miłym akcentem była wspólna herbatka.


28 III 1981
Odbył się apel z okazji rocznicy śmierci generała Karola Świerczewskiego – patrona naszej drużyny harcerskiej. Apel przygotowali i przeprowadzili harcerze pod kierunkiem drużynowej. Referat okolicznościowy wygłosiła harcerka kl. VIII, która w sposób przystępny i prosty przedstawiła życie i działalność generała oraz okoliczności w jakich zginął. Po części oficjalnej harcerze recytowali wiersze i śpiewali pieśni tematycznie związane z życiem patrona drużyny.


3-5 IV 1981
To dni w których odbywała się akcja porządkowa wokół szkoły i otoczenia obiektów użyteczności publicznej. Młodzież zrzeszona w organizacjach uczniowskich pod kierunkiem opiekunów tych organizacji brała czynny udział przy porządkowaniu obejścia szkolnego i innych budynków. W ramach tej akcji wysprzątano teren szkolny, zasadzono drzewka, krzewy i kwiaty. Doprowadzono też do porządku otoczenie Remizy Strażackiej i sklepu nr 7.


30 IV 1981
Odbyłą się akademia 1 Majowa zorganizowana dla młodzieży szkolnej i środowiska. Akadeię przygotowała młodzież szkolna pod kierunkiem wychowawców. Uroczystość odbyłą się na dziedzińcu szkolnym. Referat okolicznościowy wygłosiła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, przedstawiając rys historyczny i znaczenie Święta Pracy. Część artystyczna składała się z wierszy o tematyce rewolucyjnej i 1 Majowej, piosenek, inscenizacji, skeczów i monologów.


09 V 1981
Wzorem lat ubiegłych odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Zwycięstwa. Harcerze i Harcerki (w mundurkach) ustawili całą młodzież w odpowiednim szyku i zgłosili gotowość do rozpoczęcia uroczystości. Przemówienie do zebranych wygłosiła zastępowa drużyny harcerskiej. Następnie najzdolniejsi uczniowie recytowali wiersze, a uczniowie młodszych klas przedstawili ciekawe inscenizacje przygotowane wcześniej na tą okazję. Po apelu harcerze złożyli wieńce i wiązanki kwiatów na grobach poległych żołnierzy polskich i radzieckich.


26 V 1981
Odbyła się akademia z okazji Dnia Matk. Impreza ta została zorganizowana przez Samorząd Uczniowski pod kierunkiem opiekunki. Na akademię przybyły licznie zaproszone Mamy z całej wsi. Pogadankę do zebranych wygłosiła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, która przedstawiła rolę jaką spełniają matki w wychowaniu i przygotowaniu do życia młodego pokolenia. W części artystycznej wystąpił zespół taneczny, który wykonał kilka tańców ludowych. Bardzo podobały się mamom piosenki i wiersze im właśnie dedykowane. Na zakończenie tej miłej uroczystości dzieci wręczały swoim mamusiom kwiaty i składały im serdeczne podziękowania za trud wychowawczy oraz życzenia wszystkiego najlepszego.


10 VI 1981
Odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 1980/81. Przemówienie do młodzieży wygłosiła dyr. szkoły ob. Bożena Ruman, która podsumowała całoroczną pracę uczniów. Wyróżniła najlepszych uczniów w nauce i pracy społecznej. Uczniowie wyróżniający się w nauce, pracy społecznej i frekwencji otrzymali nagrody książkowe. Zgodnie z zaleceniami władz oświatowych część artystyczna była krótka, zwięzła a równocześnie atrakcyjna. Złożyły się na nią recytacje wierszy, piosenki, inscenizacje i skecze. Po rozdaniu świadectw i pożegnaniu się ucznió z kolegami i wychowawcami młodzież rozeszła się do domów na zasłużony odpoczynek wakacyjny.


01 IX 1981
Odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1981/82. Młodzież zebraną na dziedzińcu szkolnym powitała zastępca dyrektora szkoły, ob. Wanda Czudecka. Omówiła wymagania jakie władze oświatowe stawiają przed młodzieżą w nowym roku szkolnym. Poinformowała o przydziale pomieszczeń i wychowawców poszczególnym klasom. Na zakończenie przemówienia życzyła młodzieży i nauczycielom dobrych efektów dydaktyczno-wychowawczych. Następnie odbyła się skromna część artystyczna. Złożyły się na nią recytacje wierszy, piosenki, inscenizacje i skecze. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego wiąże się z rocznicą napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę. W związku z tym nauczycielka historii ob. Helena Assynger wygłosiła przemówienie związane z tym tragicznym wydarzeniem.


12 X 1981
Odbył się apel z okazji 38 rocznicy Ludowego Wojska Polskiego. Apel przygotował i przeprowadził Samorząd Uczniowski pod kierunkiem opiekunki samorządu ob. Krystyny Chmury. Referat okolicznościowy wygłosił uczeń kl. VIII – przewodniczący SU. Ukazał w nim powstanie i szlak bojowy Ludowego Wojska Polskiego (od Lenino po Berlin) bohaterstwo, odwagę i poświęcenie żołnierza polskiego i radzieckiego. W części artystycznej wystąpił zespół teatralny, który przedstawił ciekawe inscenizacje. Uroczystość uświetniły również piosenki żołnierskie i ludowe w wykonaniu harcerzy.


14 X 1981
Odbyła się akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Imprezę przygotował Komitet Rodzicielski wspólnie z młodzieżą szkolną. W pięknie udekorowanej sali zebrali się wszyscy nauczyciele, zaproszeni rodzice i członkowie Komitetu Rodzicielskiego. Pedagogów w dniu ich święta przywitała w ciepłych i serdecznych słowach przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego. Następnie odbył się koncert życzeń dla grona pedagogicznego. Wszystkim nauczycielom składano życzenia wraz z dedykacją piosenki. Zarówno nauczyciele jak i dzieci doznali wiele przeżyć i niezatartych wrażeń. Dało się wyczuć, że młodzież mimo, że czasem sprawia nauczycielom kłopoty, to jednak odnosi się zawsze do nich z pełnym szacunkiem i wdzięcznością. Na zakończenie dyrektorka szkoły podziękowała Komitetowi Rodzicielskieu i młodzieży za tak przyjemną niespodziankę.


07 XI 1981
Odbyła się uroczysta akademia z okazji 64 rocznicy Rewolucji Październikowej w Rosji. Akademię przygotowała i przeprowadziła drużyna harcerska działająca w naszej szkole. Referat o przyczynach, przebiegu, zwycięstwie i międzynarodowym znaczeniu rewolucji wygłosił harcerz z kl. VIII. Część artystyczna była zwięzła, krótka, ale również bardzo atrakcyjna. Wiersze o tematyce rewolucyjnej, piosenki żołnierskie i ludowe, inscenizacje oraz skecze stanowiły główną jej część.


13 XII 1981
Ogłoszony został w Polsce stan wojenny. Młodzież szkolna i nauczyciele przebywali w tym czasie na feriach zimowych, które trwały od 14 grudnia 1981r do 3 stycznia 1982r. To wydarzenie było szokiem nie tylko dla nauczycieli i dorosłego społeczeństwa, ale również dla młodzieży szkolnej. Po powrocie z ferii odbywać się będą na ten temat rzeczowe rozmowy i dyskusje nauczycieli i wychowawców z młodzieżą szczególnie klas starszych.


04 I 1982
Przeprowadzono w klasach V-VIII pogadanki na temat: Co to jest stan wojenny i dlaczego został wprowadzony. Omówiony został również problem „Jakie są zadania szkoły w okresie stanu wojennego?”. Młodzież bardzo poważnie traktowała te rozmowy i przyjmowała na siebie gotowość podjęcia dodatkowych zadań.


17 I 1982
Odbył się apel z okazji 37 rocznicy wyzwolenia Warszawy. Przemówienie okolicznościowe wygłosił przewodniczący Samorząd Uczniowski. Przedstawił w nim obronę Warszawy w 1983r, tragizm Powstania Warszawskiego w 1944r oraz walki o wyzwolenie stolicy w styczniu 1945r. Część artystyczną stanowiły deklamacje wierszy o Warszawie, piosenki, inscenizacje i skecze.


05 II 1982
Odbyło się w szkole zebranie Podstawowej Organizacji Partyjnej. Na tym zebraniu poddany został szczegółowej analizie postulat budowy szkoły w Małej Dolnej. Postulat ten zgłaszali wcześniej członkowie aktywu wiejskiego na zebraniach międzyorganizacyjnych i ogólnowiejskich. Wszyscy członkowie POP, a w szczególności nauczyciele poparli wniosek egzekutujący POP o wystosowaniu pisma do Dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej w Ropczycach w w/w sprawie.


20 II 1982
Odbyła się wieczornica poświęcona Adamowi Mickiewiczowi. Imprezę przygotowała polonistka ob. Krystyna Chmura wraz z aktywem bibliotecznym. Odbyły się recytacje wierszy Adama Mickiewicza. Recytujących nagrodzono licznymi brawami. Młodzież z przyjemnością słuchała nagrań płytowych (fragmenty „Pana Tadeusza”). Na zakończenie odbył się quiz na temat znajomości życia i pracy naszego wieszcza narodowego.


05 III 1982
Na zebraniu partyjnym, któe odbyło się również w szkole odczytane zostało pismo Dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej w Ropczycach jako odpowiedź na postulat POP w sprawie budowy szkoły. Dyrektor ZSG w Ropczycach informuje, że postulat budowy szkoły w Małej jest w obecnej sytuacji gospodarczej nierealny z uwagi na ograniczenie inwestycji. Zadaniem priorytetowym w budownictwie szkolnym jest remont kapitalny w budynkach szkolnych zagrażających bezpieczeństwu dzieci.


08 III 1982
Odbyłą się akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. W udekorowanej sali szkolnej zebrały się kobiety z całej niemal wsi. Przybyłych licznie gości powitała serdecznie przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, uczennica kl. VIII-ej. W referacie okolicznościowym przedstawiona została rola kobiet w rodzinie, w pracy zawodowej i społecznej. Na część artystyczną złożyły się wiersze, piosenki, inscenizacje, skecze i tańce w wykonaniu maluchów. Na zakończenie wszystkie uczestniczki imprezy zaproszone zostały przez młodzież na skromną herbatkę.


30 IV 1982
Odbyłą się akademia 1-Majowa. Brała w niej udział młodzież szkolna, grono nauczycielskie i zaproszeni przedstawiciele organizacji politycznych, społecznych i młodzieżowych działających w środowisku. Przemówienie do zebranych wygłosiła najlepsza uczennica kl. VIII. Po części oficjalnej odbyła się krótka, zwięzła, ale atrakcyjna część artystyczna.


08 V 1982
Odbyłą się akademia z okazji Dnia Zwycięstwa i zakończenia II wojny światowej. Referat okolicznościowy wygłosił harcerz z kl. VIII, który przedstawił bohaterskie walki Polaków na wszystkich frontach II wojny światowej oraz udział Polaków w zwycięstwie nad Niemcami. Następnie odbyła się skromna część artystyczna, na którą złożyły się recytacje wierszy o tematyce wojennej, pieśni partyzanckie i ludowe, inscenizacje i skecze.


17 V 1982
Odbył się apel z okazji Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy. Apel przygotowała i przeprowadziła polonistka z udziałem aktywu bibliotecznego. W korytarzu szkolnym zorganizaowana została wystawa książek popularno-naukowych i powieści naszych sławnych pisarzy. Obok książek znalazły się czasopisma dla młodzieży i dorosłych. Po zwiedzeniu wystawy młodzież wysłuchała przemówienie na temat znaczenia książki i prasy w życiu człowieka.


26 V 1982
Odbyła się akademia z okazji Dnia Matki. Imprezę przygotował Samorząd Uczniowski i ZHP. Przemówienie do zaproszonych Matek wygłosiła przewodnicząca SU. Wyraziła w nim słowa uznania i szacunku dla wszystkich Matek za ich wkład w wychowanie młodego pokolenia. Część artystyczna składałą się z wierszy, piosenek, inscenizacji i monologów.


08 VI 1982
Przyjechało do naszej szkoły kino objazdowe, które wyświtliło film pt. „W pustyni i w puszczy” według powieści Henryka Sienkiewicza. W największej sali szkolnej zebrała się młodzież z klas V-VIII. Tu właśnie odbyła się projekcja w/w filmu. Młodzież chętnie i z wielkim zainteresowaniem oglądała przygody Stasia i Nel na ściennym ekranie. Na drugi dzień po tym wydarzeniu na lekcjach j.polskiego i na lekcjach wychowawczych odbyła się dyskusja nad filmem. Dzieci wypowiadały się z wielkimi emocjami i zainteresowaniem co świadczyło o tym, że treść filmu zrozumiały i że film bardzo im się podobał. Po dyskusji dzieci otrzymały zadanie domowe na temat oglądanego filmu.


18 VI 1982
Odbyło się pożegnanie absolwentó klasy VIII-ej. Odświętnie ubrani absolwenci zebrali się po raz ostatni w swojej klasie, aby otrzymać plan 8-letniej pracy w postaci świadectwa, pożegnać mury szkolne, kolegów i koleżanki z młodzszych klas oraz nauczycieli i wychowawców. Jako pierwsza zabrała głos klasa VII, która w serdecznych słowach pożegnała swoich starszych kolegów, życząc im sukcesów na nowym etapie kształcenia. Przedstawiciele absolwentów wyrazili opinię, że dobrą i przyjemną atmosferę w szkole pamiętać będą przez długie lata. Po rozdaniu świadectw i nagród dla najlepszych odbyła się wspólna zabawa przy dźwiękach muzyki.


30 VI 1982
Odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 1981/82. Na dziedzińcu szkolnym zebrała się młodzież, nauczyciele i rodzice. Uroczystość otworzyła dyrektor szkoły ob. B.Ruman, która podsumowała całoroczną pracę młodzieży nad zdobywaniem wiedzy i kształtowaniem odpowiednich postaw i charakterów. Po wręczeniu świadectw „z paskiem”, nagród i wyróżnień nastąpiła część artystyczna. Złożyły się na nią wiersze i piosenki tchnące już wakacjami, inscenizacje i monologi. Po części artystycznej młodzież spotkała się po raz ostatni w tym roku szkolnym z nauczycielami, aby otrzymać wyniki swojej pracy w postaci świadectw. Były podziękowania, wręczanie kwiatów i serdeczne życzenia dla pedagogów.


28 VIII 1982
Odbyłą się konferencja Rady pedagogicznej pod przewodnictwem nowego dyrektora szkoły ob. Andrzeja Biela. Narada odbyła się według następującego porządku dziennego:
1. Wystąpienie dyrektora szkoły.
2. Propozycja przydziału czynności służbowych.
3. Dyskusja.
4. Sprawy różne.
W roku szkolnym 1982/83 nauka odbywać się będzie na 2 zmiany, a uczyć będzie 8 pełnozatrudnionych nauczycieli. Wyznaczono również dyżury nauczycieli i klas, odpowiedzialnych za ład i porządek w klasach i otoczeniu szkoły.


01 IX 1982
Odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1982/83. Uroczystość otworzył nowy dyrektor szkoły ob. Andrzej Biel, który powitał zebraną młodzież, rodziców i nauczycieli. Następnie młodzież wysłuchałą przemówienia Ministra Oświaty i Wychowania. Po krótkiej części artystycznej dyrektor poinformował młodzież o przydziale klas i wychowawstw. Później odbyło się spotkanie młodzieży ze swoimi wychowawcami. Wychowawcy poinformowali młodzież o podręcznikach, zeszytach, stroju szkolnym, sprawach bezpieczeństwa na drodze itp.


29 IX 1982
Odbyła się wycieczka klasy VII i VIII do Łańcuta, celem zwiedzenia Muzeum. Dzieci wyjechały do Łańcuta autokarem PKS pod opeką swoich wychowawców. Po zwiedzeniu pięknych sal, komnat, posągów, obrazów młodzież oglądała z równie dużym zainteresowaniem powozownię i ogród koło zamku. Po powrocie do domów dzieci dzieliły się wrażeniami z wycieczki ze swoimi młodszymi kolegami. Następnego dnia odbyła się na lekcjach polskiego dyskusja na temat zamku w Łańcucie.


12 X 1982
Odbył się apel z okazji Dnia Wojska Polskiego. Apel przygotowała drużyna harcerska. Referat okolicznościowy odczytał uczeń klasy VIII. Apel uświetniły wiersze o tematyce wojennej, pieśni partyzanckie, skecze i inscenizacje.


14 X 1982
Odbyła się akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Imprezę przygotował Komitet Rodzicielski przy współudziale Samorządu Uczniowskiego. Referat okolicznościowy odczytała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, która w swoim wystąpieniu wyraziła uznanie dla trudnej i odpowiedzialnej pracy nauczyciela. Po referacie odbyła się część artystyczna, na którą złożyły się inscenizacje, wiersze, piosenki, monologi i skecze. Po zakończeniu akademii Komitet Rodzicielski zaprosił grono nauczycielskie na wspólną herbatkę.


06 XI 1982
Odbył się apel z okazji 65 rocznicy Rewolucji Październikowej. Referat o przyczynach, przebiegu i znaczeniu Rewolucji Październikowej odczytał harcerz z kl. VIII. Podkreślił w nim również rolę klasy robotniczej i jej przywódcy Partii Bolszewików oraz Lenina. W drugiej części apelu młodzież recytowała stosowne wiersze, śpiewałą rewolucyjne pieśni, opowiadała ciekawe anegdoty.


11 XI 1982
Odbyło się śródokresowe spotkanie nauczycieli i wychowawców z rodzicami. Spotkanie otworzył dyrektor szkoły ob. A.Biel, który poinformował rodziców o trudnościach na jakie napotykają nauczyciele w codziennej pracy z młodzieżą. Po ożywionej dyskusji wychowawcy poszczególnych klas udzielali rodzicom informacji o postępach w nauce ich dzieci.


30 XI 1982
Odbyła się zabawa Andrzejkowa dla starszych klas pod opieką wychowawców. Poprzedniego dnia młodzież przygotowała plan zabawy i dekoracji sali. Były wróżby, przelewanie wosku, dowcipy, humory z czasopism i opowiadane przez dzieci oraz muzyka z nagrań płytowych. Młodzież bawiła się bardzo ładnie, było wesoło i „fajnie” – jak mówiły dzieci.


12 I 1983
Odbyła się impreza choinkowa dla całej młodziezy szkolnej. Przygotowaniom do uroczystości patronował Komitet Rodzicielski, który wspólnie z młodzieżą przygotował część artystyczną. Po krótkiej, ale atrakcyjnej i konkretnej części artystycznej dzieci zaproszone zostały na poczęstunek (herbatka, ciastka, kanapki). Następnie przeszły do innej sali, gdzie przy dźwiękach melodii z nagrań płytowych wesoło się bawiły. Wszyscy tzn. rodzice, nauczyciele i młodzież byli bardzo zadowoleni.


23 I 1983
Odbyła się wycieczka kl. VII i VIII do teatru im. W.Siemaszkowej w Rzeszowie. Młodzież pojechała PKS-em pod opieką wychowawcó. Oglądały sztukę Aleksandra Fredry pt. „Zemsta”. Pomimo, że sztuka nie należy do zbyt ładnych młodzież oglądałą ją z dużym zainteresowaniem. Duże wrażenie na młodzieży wywarł budynek teatralny i wyposażenie jego wnętrza.


28 I 1983
Odbyła się wywiadówka za I semestr. Było to drugie w tym roku szkolnym spotkanie rodziców z nauczycielami. Zebranie otworzył dyrektor szkoły ob. Andrzej Biel, który omówił najważniejsze sprawy związane z nauczaniem i wychowaniem młodzieży. Po ożywionej, rzeczowej dyskusji, wychowawcy poszczególnych klas odczytali rodzicom oceny jakie otrzymały w I semestrze ich dzieci. Wychowawcy przeprowadzili również rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci mającymi trudności w nauce oraz sprawiającymi trudności wychowawcze.


14 II 1983
Odbył się wieczorek taneczny zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Młodzież ze starszych klas (V-VIII) udekorowała salę, przyniosła adapter i płyty z ciekawymi nagraniami. Po wspólnym wypiciu herbatki młodzież bawiła się do późnych godzin wieczornych (godz. 18.00) pod opieką swoich wychowawców.


08 III 1983
Odbyła się akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Do licznie zebranych kobiet przemówił dyrektor szkoły, który podkreślił trud życia codziennego wszystkich kobiet i złożył im najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności. Po wysłuchaniu krótkiego referatu odbyła się część artystyczna. Był też koncert życzeń dla poszczególnych kobiet.


02 V 1983
Odbyła się akademia z okazji Święta Pracy i rocznicy Konstytucji 3 Maja. Referat okolicznościowy odczytała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Ukazała w nim znaczenie Konstytucji 3 Maja dla Polaków oraz walkę robotników o uznanie Święta Pracy. Następnie odbyła się część artystyczna, którą przygotowali harcerze wspólnie z Samorządem Uczniowskim. Złożyły się na nią wiersze o tematyce patriotycznej i rewolucyjnej, pieśni pierwszomajowe, inscenizacje i skecze.


05 V 1983
Odbyło się śródokresowe spotkanie nauczycieli z rodzicami. Zebranie otworzył dyrektor szkoły, który podzielił się z zebranymi uwagami na temat braków i niedociągnięć uczniów w sprawach dydaktycznych i wychowawczych. Po ożywionej dyskusji wychowawcy klasowi poinformowali rodziców o wynikach jakie osiągają ich pociechy w nauce i wychowaniu.


01 VI 1983
Odbyła się impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Uroczystość przygotował Komitet Rodzicielski wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Po rozgrywkach sportowych na boisku szkolnym dzieci pojechały PKS-em do swoich kolegów w sąsiedniej szkole – Niedźwiada Dolna. Tam odbyła się zabawa taneczna przy dźwiękach akordeonisty. Dzieci bardzo mile będą wspominać ten dzień.


29 VI 1983
Odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 1982/83. Uroczystość otworzył dyrektor szkoły ob. Andrzej Biel, który podsumował całoroczną pracę młodzieży. Po wyróżnieniu najlepszych w nauce, zachowaniu i pracy społecznej odbyła się część artystyczna. W jej skład wchodziły inscenizacje o tematyce wakacyjnej, wiersze, piosenki, skecze i monologi. Następnie młodzież spotkała się (po raz ostatni w tym roku szkolnym) z wychowawcami, aby odebrać świadectwa – plan całorocznej pracy. Były uśmiechy, pożegnania, kwiaty i łzy.


01 IX 1983
Odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1983/84. Uroczystość otworzył dyrektor szkoły mgr Andrzej Biel. Powitał on zebraną młodzież, nauczycieli i rodziców, podając porządek imprezy. Następnie młodzież wysłuchała z uwagą przemówienia Ministra Oświaty i Wychowania. Później odbyła się krótka część artystyczna, a z kolei spotkanie uczniów poszczególnych klas ze swoimi wychowawcami.


12 X 1983
Odbył się apel poświęcony bitwie pod Lenino – Dzień Wojska Polskiego. Referat okolicznościowy wygłosił uczeń kl. VIII, który w sposób przystępny ukazał młodzieży szlak bojowy LWP. Następnie odbyła się krótka część artystyczna. Złożyły się na nią wiersze, piosenki i inscenizacje.


14 X 1983
Odbyła się uroczysta akademia związana z Dniem Nauczyciela. Akademię przygotował Komitet Rodzicielski przy współpracy Samorządu Uczniowskiego i ZHP. Przemówienie do nauczycieli i uczniów wygłosiła przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego, która bardzo serdecznie podziękowała wychowawcom za ich codzienny trud nad kształtowaniem młodych charakterów. Później odbyła się część artystyczna w której najbardziej podobał się wszystkim koncert życzeń dla nauczycieli (kuplety). Po zakończeniu części artystycznej przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego zaprosili nauczycieli na wspólną herbatkę.


08 XI 1983
Odbyło się śródokresowe spotkanie wychowawców, nauczycieli i dyrekcji z rodzicami. Po krótkiej informacji dyrektora szkoły na temat spraw dydaktycznych i wychowawczych nurtujących grono nauczycielskie odbyła się dyskusja. Następnie wychowawcy odczytali rodzicom oceny jakie otrzymały ich dzieci z poszczególnych przedmotów. Z niektórymi rodzicami wychowawcy przeprowadzili rozmowy indywidualne.


30 XI 1983
Odbył się Wieczór Andrzejkowy zorganizowany przez samorząd klasy VII i VIII. W udekorowanej sali odbyła się wspólna herbatka, wróżby, koncert życzeń i zabawa taneczna.


26 I 1984
Odbyła się wywiadówka okresowa. Zebranych rodziców powitał dyrektor szkoły. W swoim przemówieniu poruszył ważne dla nauczania i wychowania problemy i trudności z którymi boryka się szkoła jako placówka oświatowa. Po ożywionej i rzeczowej dyskusji ustalone zostały zasady współpracy szkoły ze środowiskiem. Rodzice zadeklarowali chęć większego zinteresowania się nauką swoich dzieci. Następnie wychowawcy poinformowali rodziców o postępach w nauce swoich dzieci.


20 II 1984
Odbyła się choinka noworoczna dla dzieci zorganizowana przez Komitet Rodzicielski. Po krótkiej, ale atrakcyjnej części artystycznej młodzież zaproszona została na wspólny poczęstunek (herbata, kanapki, ciastka). Następnie dzieci przeszły do sali przygotowanej na zabawę taneczną. Przy dźwiękach muzyki młodzież bawiła się wesoło. W przerwach między tańcami odbywały się konkursy z nagrodami, co wzbudzało u dzieci duże zainteresowanie i zadowolenie.


08 III 1984
Odbyła się akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. W udekorowanej sali szkolnej zebrała się spora grupa kobiet ze środowiska. Akademię otworzył dyrektor szkoły mgr Andrzej Biel, Który wygłosił również przemówienie do zebranych pań. W ciepłych i serdecznych słowach podkreślił rolę kobiet w życiu rodzinnym i społecznym, życząc im wiele sukcsów w tej trudnej i odpowiedzialnej pracy. Po krótkiej części artystycznej i koncercie życzeń młodzież zaprosiłą miłe panie na wspólną herbatkę.


25 III 1984
Odbyło się w szkole zebranie międzyorganizacyjne, zwołane przez Podstawową Organizację Partyjną w Małej. W zebraniu brało udział 9 członków POP, 7 członków ZSL, 3 członkinie KGW, 5 członków OSP i 7 osób bezpartyjnych – razem 31 osób. Są to ludzie najbardziej zaangażowani w pracach społecznych na rzecz środowiska. Dyskutowano nad możliwością budowy szkoły w czynie społecznym. Na ten temat toczyła się również ożywiona dyskusjana poprzednim zebraniu dn 19 stycznia 1984r. na którym obecny był naczelnik Gminy ob. Duch Zygmunt, a także inni przedstawiciele UMiG w osobach: Wolski, Barwiński, Ochał. Wtedy to powstała inicjatywa powołania Społecznego Komitetu Budowy Szkoły. Komitet taki powstał 25 marca 1984r. W skład komitetu budowy szkoły weszli:
1. Assynger Marian
2. Biel Andrzej
3. Bród Adolf
4. Chojecki Franciszek
5. Durek Władysław – przewodniczący
6. Jędrzejczyk Danuta
7. Kędzior Halina
8. Kowalski Eugeniusz
9. Kowalski Stanisław
10. Książek Józef – skarbnik
11. Książek Krystyna – sekretarz
12. Madeja Maria
13. Madeja Zdzisław
14. Misielak Bronisław
15. Orkisz Władysław
16. Panek Stanisław
17. Ruman Bożena
Na zakończenie podjęto decyzję o zwołaniu zebrania członków Komitetu w możliwie krótkim terminie w celu wyłonienia prezydium SKBS i ustalenia terminu zbiórki pieniężnej od społeczeństwa na dokumentację szkoły.


27 III 1984
Odbył się apel poświęcony 37 rocznicy śmierci gen. Karola Świerczewskiego. Apel przygotowali harcerze wspólnie z Samorządem Uczniowskim. Referat okolicznościowy, ukazujący życie i bohaterską walkę patrona naszej drużyny harcerskiej, wygłosił harcerz z kl. VIII. Na część artystyczną złożyły się: żołnierskie i harcerskie piosenki, wiersze o tematyce wojennej, skecze, monologi. W końcowej części apelu odbył się konkurs (ogłoszony wcześniej) którego tematem było: „Życie i walka generała Waltera”. Konkurs wygrała harcerka z kl. VII.


30 IV 1984
Odbył się uroczysty apel w związku ze „Świętem Pracy”. Młodzież szkolna i zaproszeni goście (aktyw środowiska) zebrali się na dziedzińcu szkolnym. W referacie okolicznościowym ukazana została walka robotników wszystkich krajów o poprawę warunków życia i o prawo do obchodzenia 1 Maja jako Święta Pracy. Część artystyczna składała się z recytacji wierszy o tematyce rewolucyjnej i 1-Majowej, piosenek, skeczy i monologów. Na zakończenie apelu odśpiewano „Międzynarodówkę”.


02 V 1984
Odbyło się śródokresowe spotkanie Rady Pedagogicznej z rodzicami. Dyrektor szkoły powitał zebranych rodziców i wychowawców, a następnie podzielił się uwagami na temat trudności i kłopotów na jakie napotyka szkoła w realizacji programu nauczania i wychowania. Mówił dużo na temat nieodpowiedniego stosunku do nauki większości ucznió, o lekceważeniu obowiązków szkolnych, o trudnościach jakie sprawiają nauczycielom i wychowawcom dzieci opóźnione w rozwoju umysłowym. Po ożywionej i rzeczowej dyskusji podjęto decyzję o ściślejszej współpracy rodziców ze szkołą, polegającej m.in. na częstszych kontaktach rodziców z wychowawcami oraz kontrolowaniu odrabiania przez dzieci zadań domowych. Na zakończenie spotkania wychowawcy odczytali rodzicom oceny jakie uzyskały ich dzieci po I semestrze.


20 V 1984
Odbyło się w tutejszej szkole zebranie Społecznego Komitetu Budowy Szkoły. Na zebraniu omawiano sprawy związane z lokalizacją i dokumentacją oraz wykonawcą przyszłej szkoły. Dokonany został (w związku z powyższym) przydział zadań i czynności dla członków SKBS oraz nauczycieli zatrudnionych aktualnie w szkole.


26 V 1984
Odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Matki. Akademię przygotowała młodzież z klasy VII i VIII pod kierunkiem swoich wychowawców. Przemówienie do zebranych pań wygłosiła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Podkreśliła ona trudną i odpowiedzialną rolę jaką spełniają mamy w rodzinie, życiu społecznym i pracy zawodowej. W części artystycznej wystąpili harcerze serwując wszystkim mamom namiastkę koncertu życzeń.


26 V 1984
Odbył się dzień sportu szkolnego. Cała młodzież szkolna zebrana na boisku podzielona została na grupy. Najmłodsze dzieci miały atrakcyjne zabawy na wolnym powietrzu. Starsze klasy brały udział w rozgrywkach sportowych: bieg na 60m, gra w piłkę nożną i siatkówkę. Impreza zakończyła się wyłonieniem najlepszych zawodników.


24 VI 1984
Odbyło się w szkole wspólne zebranie Społecznego Komitetu Budowy Szkoły i Rady Pedagogicznej. Tematem posiedzenia była sprawa związana z gromadzeniemfunduszy na dokumentację nowej szkoły. Postanowiono przeprowadzić zbiórkę pieniędzy od mieszkańcó wsi Mała, którzy wcześniej wyrazili na to zgodę. W tym celu ustalono grupy (dwójki) składające się z członków Społecznego Komitetu Budowy Szkoły i nauczycieli do zbierania pieniędzy i rejony (przysiółki) dla poszczególnych grup.


29 VI 1984
Zebrała się młodzież klas I-VII aby pożegnać mury szkolne na 2 miesiące i otrzymać plon swojej pracy w postaci świadectwa. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 1983/84 otworzył dyrektor szkoły ob. Biel Andrzej. Dokonał on podsumowania całorocznej pracy dydaktyczno-wychowawczej młodzieży. Wyróżnił najlepszych w nauce i pracy społecznej, wręczając im świadectwa z paskim i nagrody w postaci książek. Następnie odbyła się krótka część artystyczna, na którą złożyły się wiersze o tematyce wakacyjnej, posenki ludowe, inscenizacje i skecze. Po części artystycznej młodzież przeszła do klas, gdzie otrzymała świadectwa od swoich wychowawców, a także wskazówki jak należy zachować się na wakacjach. Później nastąpiło pożegnanie z nauczycielami i kolegami wraz z dobrymi życzeniami wakacyjnymi.


01 IX 1984
Odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1984/85. Uroczystość otworzyła nowa dyrektorka szkoły mgr H.Ochab. Następnie młodzież wysłuchała przemówienia Ministra Oświaty i Wychowania. Później odbyła się krótka część artystyczna przygotowana przez harcerzy. Na zakończenie uroczystości młodzież poinformowana została o podręcznikach, przydziale klas i przepisach BHP na drodze.


22 IX 1984
Odbyła się uroczystość pasowania na ucznia, uczniów kl. I. Do tej uroczystości przygotowała dzieci ich wychowawczyni ob. H.Dziurdzik. Na początku dzieci przedstawiły program artystyczny, na któy składały się wiersze, piosenki i tańce. Następnie odbyło się pasowanie na ucznia, którego dokonał dyr. szkoły mgr H.Ochab. Po krótkim przemówieniu do dzieci wszyscy przeszli do sąsiedniej sali na wspólną herbatkę dla dzieci, rodziców i nauczycieli.


12 X 1984
Drużyna harcerska przygotowała i przeoriwadziła apel z okazji Dnia Wojska Polskiego. Referat ukazujący powstanie i szlak bojowy Ludowego Wojska Polskiego odczytał harcerz z kl. VIII. W części artystycznej wystąpiły zarówno maluchy z kl. I-III jak i ucznowie starszych klas.Były wiersze o tematyce wojskowej i wojennej, pieśni partyzanckie i ludowe, skecze, monologi i anegdoty. Na zakończenie apelu harcerze złożyli kwiaty na grobach poległych żołnierzy.


15 X 1984
Odbyła się akademia z okazji Dnia Nauczyciela, przygotowana przez Komitet Rodzicielski, Samorząd Uczniowski i ZHP. Uroczystość otworzyła przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego, któa powitała nauczycieli i zebraną młodzież. Wygłosiła ona również przemóienie, w którym podkreśliła trudną i odpowiedzialną pracę nauczycieli, składając równocześnie najlepsze życzenia wszystkim Paniom Nauczycielkom. Część artystyczna zawierała wiele elementó komediowych i humorystycznych oraz ciekawy i właściwie dobrany koncert życzeń dla nauczycieli.


07 XI 1984
Młodzież szkolna zebrana na korytarzu brała udział w apelu z okazji 67 rocznicy wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej w Rosji. Referat okolicznościowy o przyczynach, wybuchu i przebiegu rewolucji wygłosiła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. W części artystycznej wystąpili harcerze i Zuchy.


17 I 1985
Odbył się apel poświęcony 40 rocznicy Wyzwolenia Warszawy. Przemówienie do młodzieży o warunkach i sytuacji w któych toczyła się walka o wyzwolenie stolicy w 1945r wygłosiła nauczycielka historii ob. Helena Assynger. Dużym zainteresowaniem cieszyły się piosenki o „mojej Warszawie”, któych młodzież słuchała z nagrań płytowych. Oprócz muzyki były wiersze, monologi, skecze i inscenizacje w wykonaniu najzdolniejszych polonistów ze wszystkich klas.


26 I 1985
W odświętnie udekorowanej sali zebrała się młodzież wraz z wychowawcami na imprezę choinkową. Pięknie ubrana choinka dodawała nastroju i uroku tej zabawie. Wesoła zabawa, połączona z różnymi konkursami dawała młodzieży dużo zadowolenia i radości. W przerwach między tańcami dzieci częstowały się herbatką, kanapkami i ciastkami. Imprezę finansował Komitet Rodzicielski.


08 III 1985
Odbyła się akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Zaproszone kobiety ze środowiska ze wzruszeniem wysłuchały przemówienia przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego o trudnej i odpowiedzialnej pracy kobiet nad wychowaniem młodego pokolenia, o ich ciężkiej pracy na sali i działalności społecznej w miejscu zamieszkania. Na część artystyczną złożyły się wiersze, pieśni ludowe, inscenizacje, skecze i monologi.


30 IV 1985
Zebrała się młodzież i nauczyciele (na dziedzińcu szkolnym), aby uczcić Święto Pracy – 1 Maja. Referat ukazujący walke robotników o poprawę warunków życia, o zdobycie władzy oraz o prawo do obchodzenia Święta Pracy wygłosił harcerz z kl. VIII-ej. W cześci artystycznej wystąpił zespół najlepszych polonistów, którzy recytowali wiersze sławnych poetów o tematyce rewolucyjnej i 1-Majowej.


09 V 1985
Odbyła się akademia z okazji Dnia Zwycięstwa. Akademię przygotowali harcerze i Samorząd Uczniowski. Referat okolicznościowy wygłosiła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, która podkreśliła walkę Polaków na wszystkich frontach II wojny światowej oraz ich udział w zdobyciu Berlina w 1945r. Na część artystyczną złożyły się wiersze, piosenki i skecze.


25 V 1985
Zebrały się w szkole zaproszone przez młodziez matki z całego środowiska. Dla nich to młodzież przygotowała akademię w formie przedstawienia i koncertu życzeń. Krótkie, komediowe utwory sceniczne odegrali uczniowie z kl. VIII i VII. Dzieci z młodszych klas deklamowały piękne wiersze o mamie, spiewały piosenki i składały życzenia. Najbardziej podobał się mamom koncert życzeń, w którym każdej z nich uczniowie składali życzenia z dedykacją piosenki.


01 VI 1985
Odbyła się ogólna zabawa dla całej młodzieży szkolnej z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Dzieci podzielone na 2 grupy (I-IV), (V-VIII) tańczyły w oddzielnych salach pod opieką swoich wychowawców. Ponieważ były obiektywne trudności z zakupem lodów w zaplanowanym terminie(1 VI 1985), poczęstunek dzieci tym smakołykiem odbył się dopiero 3 czerwca 1985r. lody zafundował młodzieży Komitet Rodzicielski.


14 VI 1985
Odbyło się pożegnanie absolwentów klasy VIII. W udekorowanej sali zebrała się młodziez z klasy VIII i VII, rodzice, przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego i grono nauczycielskie. Przemówienie do absolwentów a zarazem swoich podopiecznych wygłosiła wychowawczyni mgr Helena Świętoń. Następnie przemówienie wygłosili przedstawiciele kl. VIII i VII, którzy w imieniu swoich kolegów składali sobie nawzajem podziękowania za współpracę i serdeczne życzenia wszystkiego co najlepsze w dalszym życiu, nauce i pracy. Po krótkiej cześci artystycznej odbyło się rozdanie świadectw i pożegnanie z nauczycielami. Na zakończenie przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego zaprosiła wszystkich na wspólną herbatke.


29 VI 1985
Uroczyście zakończono rok szkolny 1984/85. Przemówienie do młodzieży szkolnej wygłosiła dyr szkoły Bożena Ruman. Podkreśliła ona całoroczną pracę młodzieży w zakresie dydaktycznym i wychowawczym. Najlepszym uczniom wręczyła świadectwa „z paskiem” i nagrody książkowe. Następnie odbyła się część artystyczna. Złożyły się na nią inscenizacje, piosenki i wiersze. Po zakończeniu części artystycznej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas, gdzie nastąpiło rozdanie świadectw, pożegnanie z nauczycielami, kolegami i szkołą na okres wakacji.


02 IX 1985
Odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1985/86. Uroczystośc otworzył nowy dyrektor, mgr Julian Zegar. Powitał on zebraną młodzież, grono nauczycielskie i rodziców. Poinformował młodzież o czekających ją zadaniach w nadchodzącym roku szkolnym, o przydziale wychowawstw i klas lekcyjnych. Następnie młodzież wysłuchała przemówienia Ministra Oświaty i Wychowania. Po krótkiej części artystycznej młodzież spotkała się ze swoimi wychowawcami, a potem odbyły się normalne zajęcia szkolne.


19 IX 1985
Zebrały się dzieci z klasy I wraz ze swoimi rodzicami na uroczystość pasowania ucznia. Do tego wydarzenia w życiu dzieci przygotowała ich wychowawczyni od. Stanisława Kaczor. Po krótkim, ale bardzo serdecznym przemówieniu wychowawczyni do dzieci rozpoczęła się część artystyczna. Dzieci recytowały pięknie wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Pasowania na ucznia dokonał dyr. szkoły mgr Julian Zegar. Nastepnie opiekunka SKO ob. Wanda Czudecka wręczyła pierwszoklasistom książeczki SKO i zachęcała ich do oszczędzania. Na zakończenie odbył się wspólny poczęstunek dla pierwszoklasistów, nauczycieli i rodziców.

26 IX 1985
Odbyła się wycieczka uczniów kl. VII i VIII do Muzeum w Łańcucie pod opieką wychowawców tych klas.


11 X 1985
Młodzież szkolna zrzeszona w organizacji ZHP zorganizowała apel z okazji Dnia Wojska Polskiego. Przemówienie okolicznościowe wygłosiła uczennica kl. VIII, która podkreśliła historyczną drogę powstania LWP. Część artystyczna składała się z wierszy o tematyce wojskowej, pieśni partyzanckich, skeczy i monologów. Na zakończenie ZHP poszli na cmentarz gdzie złożyli wieńce i bukiety kwiatów na grobach poległych żołnierzy.

14 X 1985
Odbyła się akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Uroczystość przygotował Komitet Rodzicielski przy współudziale młodzieży szkolnej. Po krótkim serdecznym przemówieniu do grona nauczycielskiego wygłoszonym przez ucznia kl. VIII nastąpiła część artystyczna. Złożyły się na nią wiersze, piosenki, inscenizacje i skecze. Najbardziej ubawił nauczycieli koncert życzeń, który młodzież przygotowała samodzielnie. Uroczystość zakończyła się wspólną herbatka dla nauczycieli i przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego.

7 XI 1985
Odbyła się akademia z okazji 68 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Referat o przebiegu i znaczeniu Rewolucji wygłosiła uczennica kl. VIII – przewodnicząca SU. Na część artystyczna złożyły się wiersze o tematyce rewolucyjnej, pieśni rewolucyjne, inscenizacje, skecze i monologi.

8 XI 1985
Młodzież klasy VII i VIII spotkała się z byłym partyzantem II wojny światowej ob. Henrykiem Wiktorem. Zaproszenie ob. Wiktora przez dyrekcję szkoły miało na celu przybliżenie młodzieży trudnych lat walki z okupantem hitlerowskim w czasie II wojny światowej. Ob. Henryk Wiktor opowiedział młodzieży o swoich przeżyciach i ciężkich chwilach w czasie trwania walk partyzanckich w których brał czynny udział. Młodzież słuchała jego wypowiedzi z wielka uwagą i dużym zainteresowaniem. Zadawala również pytania, na które zaproszony gość udzielał wyczerpujących wypowiedzi. Na zakończenie spotkania przedstawiciele młodzieży wręczyli weteranowi walki symboliczny kwiatek, podziękowali za przybycie i życzyli długich lat życia.

11 XI 1985
Odbył się apel z okazji Święta Niepodległości. Apel przygotowali harcerze i SU na wniosek dyrektora szkoły. Referat okolicznościowy odczytała uczennica kl. VIII Czudecka Stanisława. W skład części artystycznej wchodziły wiersze, piosenki, inscenizacje, skecze i monologi.

13 XI 1985
Odbyło się śródokresowe spotkanie z rodzicami i higienistką szkolną, która wygłosiła pogawędkę na tematy: „Wpływ przebytych chorób na obniżenie sprawności fizycznej i umysłowej dziecka oraz na wybór zawodu.”, „Choroby pasożytnicze skóry – świerzb, wszawica”.

30 XI 1985
Odbyła się zabawa Andrzejkowa zorganizowana przez SU. W udekorowanej Sali zebrała się młodzież szkolna pod opieka swoich wychowawców. Zabawa rozpoczęła się od przelewania roztopionego wosku i wróżb związanych z kształtem wosku na wodzie. Wielka atrakcja był konkurs na najpiękniejszą piosenkę. Młodzież bawiła się kilka godzin przy dźwiękach nagrań płytowych.