1976 - 1980

17 I 1976r
Odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej na temat wdrażania kodeksu ucznia. Dyskutanci stwierdzili, że skoro wcześniej toczyły się żywe dyskusje nad kodeksem, to zatwierdzony niedawno musi i powinien być przestrzegany. Zwrócono również uwagę na stosunek nauczyciel-uczeń, uczeń-nauczyciel. Podkreślono, że stosunek nauczycieli do ucznia powinien opierać się na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu godności osobistej. Należy również w myśl kodeksu jedno popołudnie w tygodniu pozostawić do dyspozycji ucznia, nie zadając żadnych prac domowych.


17 I 1976r
Odbył się uroczysty apel z okazji 31 rocznicy wyzwolenia stolicy Polski – Warszawy. Apel przygotowali harcerze wspólnie z samorządem szkolnym. W referacie okolicznościowym ukazane zostały walki Polaków w obronie Warszawy, ich bohaterstwo i patriotyzm. Na część artystyczną złożyły się wiersze o tematyce warszawskiej przeplatane piosenkami przy akompaniamencie akordeonu.


10 II 1976r
Odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej na temat uchwał VII Zjazdu PZPR. Szkolenie na temat uchwał VII Zjazdu PZPR przeprowadziła kol. Helena Assynger – wykładowca szkolenia partyjnego. W trakcie szkolenia odbyła się wnikliwa dyskusja dotycząca działalności partii w dziedzinie oświaty, wychowania, nauki i kultury. Dyskutanci zgodnie stwierdzili, że partia poświęca wiele uwagi wykształceniu, wychowaniu i aktywizacji młodego pokolenia. Sprawy stanu oświaty znalazły swój ostateczny wyraz w uchwale sejmowej, zawierającej kompleksowy program reformy oświaty w Polsce. Uczyniono wiele dla umocnienia prestiżu społecznego i dla poprawy warunków bytu i pracy nauczycieli. Sejm PRL uchwalił Kartę Praw i Obowiązków Nauczyciela.


18 III 1976r
Odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone dyskusji nad książką Zbigniewa Domino „Wicher szalejący”. Po przeczytaniu przez całe grono książki „Wicher szalejący” rozpoczęła się ożywiona dyskusja. Dyskutanci stwierdzili, że autor opowiedział o prawdziwych zdarzeniach dotyczących lat wojny. Główny bohater tej książki Stefan Świetlisty walczy o Polskę taką, jaką chciałby widzieć. Autor pisze o tych Polakach bohaterach, którzy z pełną świadomością w czasie okupacji walczyli nie tylko o wolną i niepodległą, ale i o nową Polskę – Polskę Ludową.


25 II 1976r
Odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące wyniki rozmów z nauczycielami, dotyczących negatywnych postaw i zjawisk wśród nauczycieli. Dokonując podsumowania rozmów z nauczycielami dyrektor szkoły, ob. Genowefa Zygmunt stwierdziła, że:
– na niektórych przedmiotach u niektórych nauczycieli zauważa się tendencję do zaniżania oceny ze sprawowania i przedmiotów nauczania,
– zdarzają się sporadyczne wypadki spóźniania się nauczycieli na dyżur,
– u niewielkiej ilości nauczycieli zaznacza się słabe zainteresowanie czytelnictwem prasy fachowej i książek metodycznych,
– nie wszyscy nauczyciele systematycznie prowadzą zajęcia w kółkach zainteresowań,
– nie u wszystkich uwidacznia się także dobra praca w organizacjach uczniowskich.
Jeżeli chodzi o współpracę ze środowiskiem to zdaniem dyrektora nie wszyscy nauczyciele angażują się w pracach organizacji politycznych i społecznych. Dyrektor podkreśliła jednak, a nauczyciele to potwierdzili, że są to tak sporadyczne przypadki, że to nie rzutuje na całość pracy szkoły i jej łączność ze środowiskiem. Te ujemne zjawiska zostaną przezwyciężone po powrocie do pracy dwóch koleżanek z urlopów macierzyńskich. To odciąży od godzin ponadwymiarowych wszystkich nauczycieli.


28 III 1976r
Odbyła się akademia z okazji 29 rocznicy śmierci generała Karola Świerczewskiego – patrona naszej drużyny harcerskiej. Impreza została przygotowana przez harcerzy i zuchów przy współpracy Samorządu Szkolnego. Trudną i bohaterską drogę życiową gen. „Waltera” przedstawił referat wygłoszony przez zastępową. W części artystycznej wystąpił zespół muzyczny, kółko taneczne i chór szkolny. W akademii brali udział wszyscy nauczyciele i cała młodzież szkolna.


29 III 1976r
Odbyła się konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej na temat „Trudności wychowawcze z dziećmi opóźnionymi w rozwoju”. Dyskutanci poruszyli wiele spraw. Między innymi:
1. Różne sposoby ujęcia zagadnienia trudności wychowawczych w literaturze.
2. Manifestacje trudności wychowawczych w środowisku rodzinnym i szkolnym.
3. Metody reedukacji i resocjalizacji dzieci z trudnościami wychowawczymi.
4. Zagadnienie profilaktyki w postępowaniu z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze.
5. Wpływ warunków mieszkaniowych i atmosfery rodzinnej na wyniki w nauce i wychowaniu.
6. Pedagogizacja rodziców, jako problem otwarty.


30 IV 1976r
Odbyło się podsumowanie działalności organizacji szkolnych w miesiącu kwietniu ogłoszonym Miesiącem Pamięci Narodowej. Sprawozdanie z działalności na tym odcinku złożyła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Z treści tego sprawozdania wynika, że młodzież zrobiła wiele, aby uczcić pamięć poległych w czasie II wojny światowej.
– uporządkowała mogiły żołnierzy polskich i radzieckich poległych w czasie II wojny
– złożyła wieńce i bukiety kwiatów na tych grobach
– zasadziła kwiaty wokół pomnika ku czci poległych w czasie I wojny
– zaczęła gromadzić eksponaty do kącika pamięci narodowej.


30 IV 1976r
Odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Pracy 1 Maja. Akademia odbyła się na dziedzińcu szkolnym. Referat okolicznościowy ukazujący międzynarodowy ruch robotniczy wygłosiła nauczycielka historii ob. Helena Assynger. Na część artystyczną złożyły się wiersze o tematyce rewolucyjnej, recytowane przez dziewczęta i chłopców klas starszych, inscenizacje dzieci z klas początkowych, monologi, skecze oraz występy taneczne. Oprawę artystyczną imprezy wykonał nauczyciel Władysław Zygmunt, który grał na akordeonie. W akademii brała udział młodzież szkolna, nauczyciele, KR i zaproszeni goście ze środowiska.


09 V 1976r
Odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Zwycięstwa. W odświętnie udekorowanej sali zebrała się młodzież szkolna i Grono Nauczycielskie. Uroczystość otworzył zastępca dyrektora ob. Władysław Zygmunt, witając zebranych. Przemówienie okolicznościowe wygłosiła zastępowa drużyny harcerskiej, które ukazała bohaterskie walki Polaków w czasie II wojny światowej, ich wkład w zwycięstwo nad faszyzmem. Imprezę uświetniła część artystyczna, przygotowana przez młodzież szkolną. Złożyły się na nią wiersze o tematyce wojennej, piosenki żołnierskie przy akompaniamencie akordeonu oraz skecze, występy taneczne i inscenizacje w wykonaniu zuchów. Na zakończenie apelu minutą ciszy uczczono pamięć poległych w czasie II wojny światowej. Delegacja harcerzy złożyła wieńce i kwiaty oraz zapaliła znicze na grobach poległych żołnierzy.


26 V 1976r
Odbyła się akademia z okazji Dnia Matki. Uprzednio zaproszone mamy zgromadziły się licznie w Remizie OSP. Tu w sposób bardzo serdeczny powitał je zastępca dyrektora szkoły ob. Władysław Zygmunt. Imprezę rozpoczęto od wygłoszenia przemówienia, które zawierało wiele serdecznych i ciepłych słów uznania dla ciężkiej pracy i trudu, jaki wkładają wszystkie matki w wychowanie swoich pociech. Po bogatej części artystycznej dzieci poczęstowały swoje mamy słodyczami i szklanką herbaty oraz złożyły im serdeczne podziękowania za trud oraz życzenia wszelkiej pomyślności.


05 VI 1976r
Odbyła się konferencja podsumowująca całoroczną pracę szkoły. Porządek konferencji był następujący:
1. Realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych.
2. Sprawozdanie z działalności organizacji uczniowskich.
3. Podjęcie wniosków.
4. Sprawy różne.
Na początku konferencji nauczyciele poszczególnych przedmiotów złożyli sprawozdanie z realizacji programu nauczania. Omówili również sprawy wychowawcze, wyciągając wnioski do pracy na rok przyszły. Zastanawiali się, w jaki sposób podnieść na wyższy poziom pracę szkoły w zakresie dydaktycznym, wysuwając odpowiednie propozycje w dalszej pracy. W kolejnym puncie opiekunowie organizacji uczniowskich oceniali pracę powierzonych im organizacji, omawiając zarówno trudności jak i efekty w tej działalności. Następnie komisja wnioskowa przedstawiła propozycje wniosków do pracy w przyszłym roku szkolnym. Wnioski zostały przyjęte i zatwierdzone do realizacji. W sprawach różnych zastępca dyrektora przypomniał nauczycielom o przygotowaniu się do dyskusji na konferencję w Ropczycach. Ustalono również dyżury w szkole na okres wakacji.


18 VIII 1976r
Odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej wg następującego porządku:
1. Weryfikacja planu pracy na rok szkolny 1976/77.
2. Aneks do projektu organizacyjnego szkoły na rok 1976/77.
3. Przydział kółek zainteresowań i organizacji uczniowskich.


12 X 1976r
Odbył się uroczysty apel z okazji 33 rocznicy bitwy pod Lenino (Dnia Wojska Polskiego). Referat przedstawiający szlak bojowy LWP wygłosiła uczennica kl. VIII podkreślając bohaterstwo i odwagę żołnierzy polskich. Część artystyczna składała się z wierszy o tematyce żołnierskiej, piosenek partyzanckich, skeczów i monologów. W apelu udział wzięli uczniowie klas IV-VIII, nauczyciele i zaproszeni przedstawiciele organizacji społeczno-politycznych działających na terenie wsi.


30 X 1976r
Odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej na temat praktycznej realizacji etyki zawodu nauczycielskiego w świetle Karty Praw i Obowiązków Nauczyciela. Dyskutanci podnosili następujące problemy:
1. Wpływ osobowości nauczyciela na efekt dydaktyczno-wychowawcze.
2. Nauczyciel-społecznik wzorem do naśladowania przez uczniów.
3. Rola organizacji młodzieżowych i kółek zainteresowań.
4. Organizowanie wolnego czasu młodzieży.
5. Współpraca z rodzicami.
6. Kształtowanie naukowego poglądu na świat w szczególności na lekcjach przyrodniczych.


07 XI 1976r
Odbyła się akademia z okazji 59 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej w Rosji. Referat okolicznościowy wygłosiła przewodnicząca SU, członek kółka historycznego. Podkreśliła w nim międzynarodowe znaczenie Rewolucji Październikowej. Bogatą część artystyczną przygotowali harcerze przy współpracy SU. Złożyły się na nią deklamacje wierszy Majakowskiego, Broniewskiego i innych rewolucyjnych poetów, pieśni rewolucyjne przy akompaniamencie akordeonu (nauczyciel Władysław Zygmunt) i inscenizacje.


05 I 1977r
Odbył się uroczysty apel z okazji 35 rocznicy powstania PPR. Referat okolicznościowy wygłosiła przewodnicząca SU ukazując w nim program i działalność PPR w czasie II wojny światowej, w pierwszych latach powojennych. Członkowie kółka historycznego postanowili opracować album na temat „Powstanie i działalność PPR”. Zobowiązanie wykonali.


18 I 1977r
Odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci i młodzieży. Imprezę zorganizował Komitet Rodzicielski przy współudziale KGW. Po bogatej części artystycznej młodzież przeszła do sal gdzie czekała na nią gorąca herbatka i słodycze. Młodzież bawiła się pod opieką wychowawców do godz. 18.00.


08 III 1977r
W szkole urządzona została impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Na część oficjalną złożył się referat, wiersze i piosenki w wykonaniu młodzieży szkolnej. Następnie odbył się koncert życzeń dla kobiet ze środowiska, a później skromny poczęstunek.


28 III 1977r
Odbył się uroczysty apel z okazji 30 rocznicy śmierci generała Karola Świerczewskiego – patrona naszej drużyny harcerskiej. Apel przygotowali harcerze przy współudziale Samorządu Szkolnego. Po odczytaniu referatu okolicznościowego, w którym przedstawiona została sylwetka bohatera i patrioty, odbyła się część artystyczna. Złożyły się na nią wiersze poświęcone generałowi Świerczewskiemu, piosenki o tematyce żołnierskiej, skecze i monologi. Impreza dała młodzieży wiele przeżyć artystycznych i niezatartych wrażeń.


01 IV 1977r – 30 IV 1977r
Obchodzono w szkole, jako „Miesiąc pamięci narodowej”. Z tej to okazji młodzież szkolna, a szczególnie harcerze i Zuchy zaopiekowały się grobami żołnierzy polskich i radzieckich, poległych w czasie II wojny światowej. Oczyszczone zostały mogiły, zasadzono kwiaty. Złożono też wieńce i bukiety kwiatów. Harcerze pełniąc wartę honorową przy tych grobach palili również znicze, jako odwieczny symbol pamięci o tych, którzy od nas odeszli na zawsze.


30 IV 1977r
Odbyła się uroczysta akademia 1-Majowa z udziałem młodzieży szkolnej, grona nauczycielskiego, przedstawicieli organizacji politycznych i społecznych działających w środowisku, a także licznie przybyłych rodziców. Po odczytaniu referatu okolicznościowego odbyła się część artystyczna, na którą złożyły się wiersze o tematyce 1-Majowej, piosenki, skecze, monologi i inscenizacje.


09 V 1977r
Odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Zwycięstwa. Apel został przygotowany przez młodzież pod kierunkiem nauczyciela Władysława Zygmunta. Po wystąpieniu przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, oddelegowano grupę harcerzy do złożenia wieńców i kwiatów na grobach poległych żołnierzy. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy oddali w ofierze swoje życie po to, aby inni mogli być wolni i mogli spokojnie żyć i pracować.


01 VI 1977r
Odbyła się w szkole impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka i Święta Sportu Szkolnego. Impreza ta została przygotowana przez Komitet Rodzicielski i nauczycieli wychowania fizycznego. Do zebranych na Dziedzińcu Szkolnym dzieci przemówił przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego, życząc im dużo piątek na świadectwach i udanego wypoczynku na wakacjach. Po skromnym poczęstunku w postaci herbatki i pączków, odbyły się rozgrywki sportowe (piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka).


06 VI 1977r
Odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 1976/77. Po przemówieniu dyrektora, w którym podsumowana została całoroczna praca szkoły, nastąpiło rozdanie nagród najlepszym uczniom. Następnie odbyła się krótka część artystyczna, przygotowana przez kółko recytatorskie. Złożyły się na nią nie tylko recytacje wierszy, ale również piosenki, inscenizacje, skecze i monologi. Uroczystość zakończyła się pożegnaniem nauczycieli i uczniów.


17 VIII 1977r
Odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej mające na celu przydział czynności (przedmiotów, wychowawstw, organizacji, kółek zainteresowań) zatwierdzenie planu pracy i omówienie innych spraw organizacyjnych. W roku szkolnym 1977/78 pracować będzie 7 nauczycieli. Będą oni prowadzić 7 organizacji uczniowskich i 7 kółek zainteresowań. Po wnikliwej analizie projektu planu pracy i dokonaniu pewnych uzupełnień i poprawek, Rada Pedagogiczna zatwierdziła plan pracy szkoły na rok szkolny 1977/78.


20 IX 1977
Odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej na temat „Praca z uczniem zdolnym”. Dyskutanci stwierdzili, że problem rozwoju uzdolnień młodzieży szczególnie utalentowanej zajmuje obecnie centralne miejsce w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Praca z uczniem uzdolnionym powinna być prowadzona na każdym etapie jego rozwoju. Wypracowano wnioski, że praca z uczniem zdolnym powinna się odbywać na lekcjach, w kółkach zainteresowań i na innych zajęciach pozaszkolnych.


07 XI 1977
Odbyła się akademia z okazji 60-tej rocznicy Rewolucji Październikowej. Przemówienie uwzględniające przebieg i międzynarodowe znaczenie Rewolucji Październikowej wygłosiła przewodnicząca SU. Po części oficjalnej odbyła się bogata część artystyczna. Były to deklamacje wierszy o tematyce rewolucyjnej, pieśni rewolucyjne, żołnierskie i partyzanckie, tańce ludowe i inscenizacje najmłodszych.


28 XII 1977
Odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące wizytację szkoły. W konferencji uczestniczyli (oprócz nauczycieli) starszy wizytator KOiW mgr Zygmunt Batora i Gminny Dyrektor Szkół w Ropczycach mgr Tadeusz Kaplita. Dokonano oceny pracy szkoły pod względem dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym. Oceniono również nauczycieli na podstawie wizytowanych lekcji. Po wnikliwej i rzeczowej dyskusji skonkretyzowano zalecenia powizytacyjne.


05 I 1978
Odbył się apel z okazji rocznicy powstania Polskiej Partii Robotniczej. 36 lat temu została utworzona PPR – głosiło hasło w korytarzu szkolnym. Referat na ten temat wygłosiła nauczycielka historii ob. Helena Assynger. Po części oficjalnej nastąpił program artystyczny. Młodzież deklamowała wiersze o tematyce rewolucyjnej, śpiewała pieśni rewolucyjne, żołnierskie, partyzanckie i ludowe. Maluchy wystąpiły z ciekawymi inscenizacjami, które podobały się wszystkim.


17 I 1978
Odbyła się uroczysta akademia z okazji 33 rocznicy wyzwolenia Warszawy – stolicy Polski. W udekorowanej sali zebrała się młodzież szkolna i grono nauczycielskie. Po odczytaniu referatu okolicznościowego odbyła się część artystyczna. Złożyły się na nią inscenizacje, wiersze i piosenki o Warszawie. Na zakończenie imprezy odbyła się zgaduj-zgadula na temat Warszawy. Konkurs wygrała grupa uczniów z kl. VII.


25 I 1978
Odbyła się choinka noworoczna dla młodzieży szkolnej, przygotowana przez Komitet Rodzicielski przy współudziale KGW. Imprezę otworzyła przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego, która w serdecznych słowach powitała zebraną młodzież. Następnie odbyła się część artystyczna z wierszami, piosenkami, monologami i skeczami. Po skromnym poczęstunku {kanapki, ciastka, herbata) podzielono dzieci na 2 grupy: starszą (kl. V-VIII) i młodszą (kl. I-IV). Każda grupa miała swoją zabawę w oddzielnej sali. Dzieci tańczyły przy dźwiękach akordeonu i bawiły się wesoło.


08 III 1978
Odbyła się uroczystość związana z Międzynarodowym Dniem Kobiet. Imprezę przygotował i poprowadził Samorząd Uczniowski pod kierunkiem opiekunki. Akademię rozpoczęto od przemówienia przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego do zebranych kobiet. Podkreśliła rolę kobiet w życiu rodzinnym i społecznym, ukazując wielki trud, jaki wkładają one w wychowanie młodego pokolenia. Część artystyczna składała się z wierszy opiewających trud matczynych rąk, piosenek, inscenizacji i skeczów.


29 V 1978
Odbyła się akademia 1-Majowa z udziałem młodzieży szkolnej, grona nauczycielskiego i zaproszonych gości ze środowiska. Referat okolicznościowy odczytała uczennica kl. VIII. Na część artystyczną imprezy złożyły się wiersze o tematyce rewolucyjnej (poetów polskich i zagranicznych) pieśni związane z majowym świętem, inscenizacje (w wykonaniu uczniów z kl. I-IV), skecze, monologi itp. Akademię uświetnił występ akordeonisty – nauczyciela wychowania muzycznego ob. Władysława Zygmunta.


09 V 1978
Odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Zwycięstwa, który przygotowali harcerze wspólnie z Samorządem Uczniowskim. Referat okolicznościowy wygłosiła zastępowa ZHP. Część artystyczna była starannie przygotowana i oddawała atmosferę tamtych dni, kiedy to miało miejsce zakończenie II wojny. Po zakończeniu apelu młodzież harcerska oddelegowana została do złożenia wieńców i bukietów kwiatów na grobach poległych żołnierzy polskich i radzieckich.


26 V 1978
Odbyła się akademia z okazji Dnia Matki. Imprezę przygotowała młodzież starszych klas pod kierunkiem opiekunki SU. Zebrane na sali Matki powitała w serdecznych słowach przewodnicząca SU, która wygłosiła również krótką pogadankę na temat roli Matek w wychowaniu i przygotowaniu do życia młodego pokolenia. Część artystyczna była starannie przygotowana i dostarczała zebranym wiele artystycznych przeżyć i wzruszeń.


01 VI 1978
Odbyła się impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Przemówienie do młodzieży wygłosiła dyrektor szkoły ob. Genowefa Zygmunt. Po występach artystycznych młodzieży, odbyły się zawody sportowe na boisku szkolnym. Rozgrywki dotyczyły piłki nożnej i siatkówki. Dzieci z klas I-IV poszły w tym czasie na wycieczkę do lasu pod opieką wychowawców. Impreza zakończyła się pieczeniem kiełbasy nad ogniskiem w pobliżu szkoły.


22 VIII 1978
Odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1978/79. Nastąpiły zmiany kadrowe. Ob. Zygmunt Genowefa – dyrektor szkoły została przeniesiona do Szkoły Podstawowej w Gliniku a Zygmunt Władysław do Niedźwiady Dolnej. Funkcję dyrektora szkoły przyjęła Wanda Czudecka, która na prośbę Miejsko-Gminnego Dyrektora Szkół w Ropczycach podjęła się pełnić tę funkcję na okres tymczasowy (2-3 miesiące). Z powodu poważnych trudności lokalowych nauka będzie odbywać się na 2 zmiany. Do południa będzie się uczyć klasa II, III, VI, VII, VIII, a na drugą zmianę będą przychodzić dzieci z kl. I, IV, V. Pracować będą w tym roku następujący nauczyciele:
1. Czudecka Wanda – dyrektor
2. Assynger Helena
3. Durek Czesława
4. Kaczor Stanisława
5. Miklos Michalina
6. Ruman Bożena
7. mgr Świętoń Helena


04 IX 1978
Odbyła się uroczystość pasowania na ucznia dzieci z kl. I. W odświętnie udekorowanej sali zebrały się na uroczystość wszystkie dzieci z kl. I i ich rodzice. Obecni byli wszyscy nauczyciele i uczniowie kl. II i III. Uroczystość otworzyła wychowawczyni kl. I kol. Stanisława Kaczor, która w ciepłych i serdecznych słowach powitała dzieci, rodziców i nauczycieli. Z kolei nastąpił występ artystyczny dzieci kl. I, które deklamowały wiersze, śpiewały piosenki. Dyrektor szkoły ob. Wanda Czudecka odebrała przyrzeczenie dzieci i dokonała pasowania na ucznia. W imieniu wszystkich rodziców uczniów kl. I ob. Janina Dubiel zaprosiła dzieci, rodziców i nauczycieli na wspólną herbatkę. Na zakończenie odbyła się zabawa dzieci kl. I. Dzieci tańczyły przy akompaniamencie muzyki z płyt. Dzień ten pozostanie z pewnością w pamięci dzieci przez długi okres czasu.


14 X 1978
Odbyła się akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Akademię przygotowała bibliotekarka z biblioteki wiejskiej w Małej wspólnie z aktywem bibliotecznym. Złożyły się na nią:
1. Przemówienie okolicznościowe.
2. Wiersze i piosenki w wykonaniu chóru szkolnego.
3. Inscenizacja „Nasza Pani”.
W trakcie uroczystości uczniowie wręczali nauczycielom wiązanki kwiatów. Uroczystość uświetnił występ młodzieży ze Zbiorczej Szkoły Gminnej, która wystawiła sztukę pt. „Marcin”. Sztukę tę wyreżyserowała bibliotekarka biblioteki miejskiej w Ropczycach. Aktorami byli uczniowie, tworzący aktyw biblioteczny. Sztuka była tematycznie związana z pracą nauczyciela. Ukazała życzliwy i serdeczny stosunek nauczycieli do ucznia oraz opiekuńczą funkcję szkoły w trudnych sytuacjach życiowych młodzieży szkolnej. Na zakończenie imprezy przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego zaprosił nauczycieli na wspólną z Prezydium KR herbatkę.


15 X 1978
Odbyła się w klubie ruch akademia środowiskowa z okazji 35 rocznicy LWP. Uroczystość otworzyła Wanda Czudecka – dyrektor szkoły. Wygłosiła ona również referat okolicznościowy. Przedstawiła w nim historię i szlak bojowy LWP od Sielc nad Oką po Berlin, walki Polaków na wszystkich frontach II wojny światowej oraz działalność naszego wojska na rzecz obronności kraju i współpracy ze społeczeństwem. Na część artystyczną złożył się występ zespołu instrumentalno-muzycznego młodzieży z Zespołu Szkół w Ropczycach. Piękne melodie i żołnierskie piosenki przywołały atmosferę tamtych dni, kiedy to najlepsi synowie naszego narodu walczyli z hitlerowskim najeźdźcą i wspólnie z Armią Radziecką przelewali krew po to, aby inni mogli szczęśliwie żyć.


05 XI 1978
Odbyła się uroczystość poświęcona 60-tej rocznicy niepodległości Polski. Imprezę przygotował Samorząd Szkolny przy współudziale przedstawicieli wszystkich klas. Akademię otworzyła ob. Helena Assynger, która przedstawiła krótki rys historyczny walk Polaków o wyzwolenie narodowe, zdobycie niepodległości przez Polskę w 1918 roku i jej znaczenie dla narodu polskiego. Po tym przemówieniu sekcje artystyczne i chór szkolny zaprezentowali część artystyczną. Były recytowane wiersze i fragmenty prozy pisarzy polskich, traktujące o walce Polaków z zaborcami. Deklamacje wierszy przeplatane były pieśniami i piosenkami o tematyce związanej z bohaterstwem i patriotyzmem naszego narodu. Na zakończenie odśpiewany został hymn Polski.


07 XI 1978
Odbył się uroczysty apel z okazji 61 rocznicy Rewolucji Październikowej, przygotowany przez Samorząd Szkolny. Apel rozpoczęto referatem okolicznościowym. Ukazano w nim przebieg i znaczenie zwycięskiej Rewolucji Październikowej w Rosji oraz jej wpływ na losy innych narodów. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna. Złożyły się na nią deklamacje wierszy polskich i radzieckich o tematyce rewolucyjnej, piosenki, skecze i monologi. Dużą atrakcją była inscenizacja pt. „Wielki Iwan” w wykonaniu aktywu bibliotecznego.


22 XI 1978
W związku z tym, że kol. Czesława Durek otrzymała zniżkę godzin a dwie koleżanki (mgr Helena Świętoń i Michalina Miklos) pójdą w niedługim czasie na urlop macierzyński – Miejsko-Gminny Dyrektor Szkół w Ropczycach zatrudnił (na zastępstwo) nauczycielkę Chmura Krystyna. Będzie ona pracować w tutejszej szkole do końca roku szkolnego 1978/79.


20 I 1979
Odbyła się zabawa choinkowa dla młodzieży szkolnej. Część artystyczną przygotowały (z młodzieżą) kol. Krystyna Chmura nauczycielka tutejszej szkoły i bibliotekarka Teresa Tatara. Młodzież zebrała się w kl. VII, gdzie stała pięknie ubrana choinka. Po części artystycznej, na którą złożyły się wiersze, piosenki i inscenizacje, dzieci przeszły do innej sali na wspólną herbatkę. Dzieci otrzymały nie tylko herbatę, ale również ciastka, pączki i kanapki przygotowane przez Komitet Rodzicielski tutejszej szkoły. Następnie odbyła się zabawa noworoczna. Dzieci tańczyły przy dźwiękach muzyki z adapteru. Tańce przeplatane były piosenkami nadawanymi przez młodzież z płyt w ramach koncertu życzeń.


22 II 1979
Odbyła się obietnica zuchowa. Wszystkie zuchy były bardzo przejęte tą imprezą. Jeszcze na długo przed obietnicą widać było wielkie zaangażowanie wszystkich członków organizacji zuchowskiej. Dzieci znosiły potrzebne rekwizyty i produkty potrzebne do przygotowania wspólnego poczęstunku. Przed przyrzeczeniem wszystkie zuchy miały rozwiązać po 3 przydzielone i podane na kartkach zadania. Po ich sprawnym wykonaniu przyboczne zameldowały o tym, że wszystkie zuchy wywiązały się ze wszystkich zadań. Później nastąpiła symboliczna próba wytrzymałości i odporności zuchów. Piły (bez najmniejszego skrzywienia) ostrą wodę z octem i solą. Przyrzeczenie zuchów odebrała dyrektor szkoły ob. Wanda Czudecka. Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna. Zuchy bawiły się bardzo wesoło. Drużynowa Stanisława Kaczor prowadziła atrakcyjne gry i konkursy z nagrodami. Uroczystość została zakończona wspólną herbatką z ciastkami i kanapkami.


08 III 1979
Odbyła się akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Impreza odbyła się w szkole przy udziale wszystkich nauczycieli i całej młodzieży szkolnej. Referat i część artystyczną przygotowała kol. Bożena Ruman. Po odczytaniu referatu okolicznościowego, obrazującego rolę i znaczenie kobiet we współczesnym społeczeństwie, nastąpiła część artystyczna. Młodzież deklamowała wiersze, śpiewała piosenki i wykonała 3 inscenizacje, które serdecznie ubawiły młodzież i nauczycieli.


Międzynarodowy Rok Dziecka
Rok 1979 ogłoszony jest, jako Międzynarodowy Rok Dziecka. W związku z tym został opracowany harmonogram imprez młodzieżowych w naszej szkole. Przewiduje on: wycieczki, biwaki, rozgrywki sportowe, wyjazdy do kina i teatru, festyny, zabawy na wolnym powietrzu itp.


30 IV 1979
Odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Pracy (1 Maja). Impreza odbyła się w tutejszej szkole przy udziale całej młodzieży, grona nauczycielskiego i aktywu środowiskowego. Uroczystość otworzyła przewodnicząca Samorządu Szkolnego. Na początku odczytany został referat okolicznościowy, ukazujący rolę klasy robotniczej w walce o sprawiedliwość społeczną. W części artystycznej młodzież szkolna zaprezentowała wiersze o tematyce rewolucyjnej i 1-Majowej. Uroczystość uświetnił chór szkolny, który odśpiewał kilka piosenek związanych ze Świętem Pracy.


01 VI 1979
Szkoła zorganizowała imprezę z okazji MDD. Uroczystość została przygotowana przez Samorząd Uczniowski i ZHP pod kierunkiem Komitetu Rodzicielskiego. Bibliotekarka Teresa Tatara przygotowała z młodzieżą część artystyczną, na którą złożyły się wiersze, skecze, monologi i inscenizacje. Po akademii odbyły się rozgrywki sportowe pomiędzy uczniami kl. VII i VIII i pomiędzy uczniami kl. IV i V. Uczniowie młodszych klas poszli na spotkanie z kolegami do PF w Małej Górnej. Impreza zakończyła się wspólną herbatką i zabawą taneczną. Wszystkie dzieci zostały obdarowane słodyczami zakupionymi przez Komitet Rodzicielski i z funduszy KGW. 08 czerwca została zorganizowana wycieczka do Muzeum w Łańcucie, w której wzięło udział 56 dzieci.


12 czerwca 1979
Odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 1978/79. Przemówienie okolicznościowe wygłosiła dyrektor szkoły ob. Wanda Czudecka. Podsumowała ona całoroczną pracę młodzieży nad zdobywaniem wiedzy. Wyróżniła najlepszych z najlepszych uczniów w nauce i pracy społecznej. Uczniowie wyróżniający się w nauce, pracy społecznej oraz uczniowie za 100 procentową frekwencję otrzymali nagrody książkowe. Opiekunka SKO wręczyła nagrody uczniom systematycznie oszczędzającym. Nagrody ufundował Bank Spółdzielczy w Ropczycach. Z kolei absolwenci kl. VIII złożyli ślubowanie w obecności Rady Pedagogicznej, przedstawicieli z Komitetu Rodzicielskiego i wszystkich kolegów. Treść ślubowania:
Ślubujemy Tobie Ojczyzno, Tobie Szkoło, Wam drodzy nauczyciele, że uczciwie i z honorem będziemy wypełniać wszystkie nałożone na nas obowiązki. Ślubujemy być wierni ojczyźnie i całemu narodowi polskiemu. Przyrzekamy, że dalej będziemy pilnie i wytrwale się uczyć, aby dobrze służyć sprawie socjalizmu i nigdy nie splamić honoru ucznia. Zawsze i wszędzie będziemy wierni i uczciwi i z każdym nowym dniem będziemy się starać budować Ciebie Ojczyzno coraz piękniejszą i nową. Następnie absolwenci złożyli swoje podpisy w kronice szkoły. Po ślubowaniu sekcja artystyczna SU zaprezentowała program artystyczny, na który złożyły się wiersze, piosenki, skecze i inscenizacje. Po rozdaniu świadectw i pożegnaniu młodzieży z nauczycielami i kolegami absolwenci kl. VIII zaprosili grono nauczycielskie na wspólną herbatkę.

FOTO: DSC01694 – lista absolwentów


20 VIII 1979
Rozpoczynamy nowy rok szkolny 1979/80. W tym roku funkcję dyrektora szkoły objęła kol. Bożena Ruman. Poza tym pracujemy w tym samym składzie. Kol. Czesława Durek ze względów zdrowotnych ma w dalszym ciągu zniżkę 6 godzin. Podobnie jak w latach ubiegłych będziemy się uczyć na dwie zmiany. Na lepsze zmieniło się:
1) klasy I-II mają częściowo przygotowaną już klaso-pracownię z nowymi meblami i pomocami.
2) boisko zostało poszerzone, jednak eksploatacja będzie trudna ze względu na nieutwardzone podłoże.
Rozpoczynając nowy rok szkolny dyrektor szkoły powitała młodzież i nauczycieli życząc dużo zapału i wytrwałości a także wielu jak najlepszych osiągnięć w pracy.


03 IX 1979
Odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego. Młodzież szkolna wraz z nauczycielami i rodzicami uczniów kl. I wysłuchała przemówienia Ministra Oświaty i Wychowania J.Tejchmy. Następnie młodzież klas starszych przedstawiła program artystyczny związany z rozpoczęciem roku szkolnego oraz 40 rocznicy wybuchu II wojny światowej, przygotowany przy pomocy bibliotekarki Teresy Tatara. Z kolei swoimi umiejętnościami popisali się uczniowie klasy I by przekonać wszystkich, że są „przygotowani do wypełniania” obowiązków ucznia. Zostali, więc przez dyrektora szkoły pasowani na uczniów w obecności młodzieży szkolnej, nauczycieli i rodziców.


13 X 1979
Harcerze tutejszej szkoły przy pomocy bibliotekarki i drużynowej przygotowały akademię w związku z Dniem Nauczyciela. Było wiele życzeń i obietnic skierowanych do nauczycieli (oby się spełniły). Nie zabrakło też kwiatów wręczanych przez uczniów swoim wychowawcom, którzy w ten sposób chcą podziękować za pracę nad ich wychowaniem.


26 XI 1979
W ramach współpracy z zakładem opiekuńczym (Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Małej) doprowadzona została nieodpłatnie woda do górnego budynku szkoły. Należy zaznaczyć, że mieszkańcy wsi z bieżącej wody korzystają już od 1976 roku.


29 XI 1979
Harcerze naszej szkoły złożyli uroczyste przyrzeczenie w obecności nauczycieli i przedstawicieli komitetu rodzicielskiego. Nie dopisali zaproszeni goście z Ropczyc (może powodem była bardzo brzydka pogoda). Po przyrzeczeniu harcerze otrzymali Krzyże Harcerskie z rąk dyrektora szkoły Bożeny Ruman, natomiast książeczki harcerskie wręczyła przedstawicielka komitetu rodzicielskiego Krystyna Nowak. Następnie wysłuchali gawędy, drużynowej Heleny Świętoń, nawiązującej do treści Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego oraz symboliki Krzyża Harcerskiego. Z kolei dyrektor szkoły podziękowała harcerzom za dotychczasową pracę życząc im jeszcze większego zapału do pracy w drużynie i nad samym sobą. Po tej części uroczystej rozpoczęła się wesoła zabawa harcerska.


08 XII 1979
Młodzież naszej szkoły była w klubie na występie zespołu bibliotecznego z Ropczyc. Zespół ten wystawił sztukę pt. „Irena”. Dedykował ją młodzieży z okazji trwania Międzynarodowego Roku Dziecka. Po występie młodzież naszej szkoły przedstawiła program dla seniorów z okazji ich święta. Seniorzy byli bardzo wzruszeni, niektórzy ocierali łzy.


15 XII 1979
Zespół z naszej szkoły w składzie: Andrzej Barwiński, Marek Olech, Lucyna Dubiel brał udział w eliminacjach gminnych „IV Olimpiady Wiedzy o Partii” zajmując V miejsce na 13 startujących drużyn. Zespół przygotowywał się pod kierunkiem kol. Heleny Assynger.


04 I 1980
Wysłuchaliśmy z młodzieżą montażu literacko-muzycznego przedstawionego przez aktorki warszawskie. W montażu tym wysłuchaliśmy wierszy i piosenek obrazujących odzyskanie niepodległości, lata międzywojenne, grozę wojny i spokojne lata w dzisiejszej Polsce. Po występie panie te zorganizowały konkurs historyczny dla klas starszych. W konkursie tym brali udział J.Boronowicz i D.Orkisz z kl. VII oraz M.Olech i A.Barwiński z kl. VIII. Najlepszą okazała się Józefa Boronowicz. Uczniowie klas młodszych zaś ubiegali się o nagrody pomagając aktorce dyrygować podczas śpiewania piosenek.


17 I 1980
Komitet Rodzicielski przy współpracy z nauczycielami i Kołem Gospodyń Wiejskich zorganizował choinkę noworoczną dla młodzieży szkolnej. Przeznaczył na ten cel 2 tys. złotych oraz 1000 zł otrzymaliśmy od KGW. Po zakończonej części artystycznej w mury szkoły wkroczył Dziadek Mróz serdecznie witany przez dzieci. Przywiózł ze sobą paczki dla wszystkich dzieci szkolnych. Przewodniczący komitetu wygłosił przemówienie dla młodzieży szkolnej. Podsumował całoroczną działalność szkoły i instytucji z nią współpracujących związaną z obchodami Międzynarodowego Roku Dziecka.


19 I 1980
Zawitało do naszej szkoły kino objazdowe wyświetlając szereg bajek, które z przyjemnością oglądali zarówno starsi jak i młodsi uczniowie.


11 II 1980
Młodzież szkolna razem z nauczycielami oglądała w telewizji przebieg pierwszego dnia obrad VIII Zjazdu PZPR.


15 II 1980
Młodzież szkolna zgromadziła się ponownie wraz z nauczycielami przed telewizorem by wspólnie oglądać przebieg zakończenia obrad VIII Zjazdu PZPR.


08 III 1980
W związku z Międzynarodowym Dniem Kobiet odbyła się akademia środowiskowa. Młodzież naszej szkoły pod kierunkiem bibliotekarki Teresy Tatara i kol. Stanisławy Kaczor przedstawiła program artystyczny, na który złożyły się wiersze, piosenki, monologi i skecze. Kobietom najbardziej podobały się skecze ukazujące wady pań.


23 III 1980
Odbyły się wybory do Sejmu i Wojewódzkich Rad Narodowych. Lokal wyborczy mieścił się w naszej szkole (kl. VII). Z tej też okazji klasa ta została wymalowana oraz postawiono nowy piec. Po wyborach pozostawiono dla szkoły story okienne. W czasie prac porządkowych przed wyborami klasa VII uczyła się razem z kl. VI, lub korzystała z ewentualnych wolnych klas.


21 IV 1980
Klasa VII i VIII pod kierunkiem kol. Krystyny Chmura, przygotowała apel poświęcony 110 rocznicy urodzin Lenina oraz 35 rocznicy podpisania Układu o Przyjaźni Współpracy i Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Uczniowie zapoznali się z życiorysem Lenina, jego działalnością rewolucyjną oraz wysłuchali kilku wierszy o wodzu rewolucji. Uczennica z kl. VIII odczytała referat o korzyściach płynących dla Polski z układu podpisanego ze Związkiem Radzieckim.


30 IV 1980
Młodzież zgromadziła się na akademii 1-Majowej. Uroczystość rozpoczął uczeń klasy VII Edward Wodzisz odczytując referat okolicznościowy. Część artystyczną przygotowali harcerze i zuchy przy pomocy bibliotekarki Teresy Tatara i kol. Heleny Świętoń. Na część artystyczną złożyły się wiersze i piosenki mówiące o 1 Maju w Polsce i na świecie oraz wiersze obrazujące pracę maszyn. Na zakończenie akademii harcerki kl. VII i VIII przedstawiły „pracę”, poetki ludowej Genowefy Książek, tzn. jej wiersze i życie. Wiersze te bardzo się podobały. Może w ten sposób zwróciliśmy uwagę zebranym na to, że wiele o sobie nie wiedzą.

09 V 1980
Samorząd szkolny przy pomocy Heleny Assynger przygotował apel w związku z 35 rocznicą zwycięstwa nad faszyzmem. Uczniowie przedstawili poprzez wiersze i piosenki trudy i bohaterstwo Polaków w czasie wojny, ich wkład w zwycięstwo nad faszyzmem oraz przedstawili dorobek lat powojennych.


31 V 1980
Obchodziliśmy Dzień Sportu połączony z Dniem Dziecka. W programie tego dnia było:
– wysłuchanie przemówienia Ministra Oświaty i Wychowania Krzysztofa Kruszewskiego
– rozdanie nagród z SKO
– rozgrywki w piłkę nożną chłopców klas V-VIII
– rozgrywki w dwa ognie dziewcząt klas V-VIII
– gry i zabawy zwinnościowe klas I-II (rywalizacja między chłopcami i dziewczętami)
– wycieczka do parku klas III-IV.
Po tych zabawach nieco skróconych przez pogodę uczniowie zebrali się w klasach na mały poczęstunek (cukierki, ciastka, oranżada) ufundowany przez Komitet Rodzicielski, Koło Gospodyń Wiejskich i Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną.


09 VI 1980
Odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 1979/80. Uroczystość otworzyłą dyr. szkoły ob. Bożena Ruman, która powitała zebraną młodzież, nauczycieli i rodziców. Drugim ważnym punktem imprezy było wysłuchanie przemówienia Przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego. Po rozdaniu świadectw i nagród dla wyróżniających się uczniów odbyła się część artystyczna, którą przygotowali harcerze pod kierunkiem mgr Heleny Świętoń. Złożyły się na nią inscenizacje, wiersze o tematyce wakacyjnej, piosenki szkolne i ludowe. Ostatnim punktem uroczystości było pożegnanie uczniów z nauczycielami na okres wakacji i składanie wzajemnych życzeń.


16 VIII 1980
Odbyła się konferencja Rady Pedagogicznej z następującycm porządkiem dziennym:
1. Przydział czynności: przedmiotów, wychowawstw i organizacji
2. Zatwierdzenie planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły na rok 1980/81
3. Sprawy różne.
W roku szkolnym 1980/81 pracować będzie w szkole 8 nauczycielek i 2 koleżanki w punkcie filialnym. Nauka odbywać się będzie na 2 zmiany. Funkcję dyrektora szkoły pełnić będzie ob. Bożena Ruman. Działać będą następujące organizacje szkolne:
– ZHP – Helena Świętoń
– Zuchy – Stanisława Kaczor
– Samorząd Uczniowski – Helena Assynger
– LOP – Krystyna Chmura
– PCK – Czesława Durek
– SKO – Wanda Czudecka.
Po dokładnej analizie dokonano uzupełnień i poprawek w projekcie planu pracy, a następnie zatwierdzono do realizacji.


12 X 1980
Odbył się uroczysty apel z okazji Ludowego Wojska Polskiego. Po krótkim referacie okolicznościowym ukazującym szlak bojowy Ludowego Wojska Polskiego, odbyła się część artystyczna. Złożyły się na nią: wiersze o tematyce wojskowej i patriotycznej, piosenki partyzanckie i ludowe, inscenizacje i skecze. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście (kombatanci II wojny światowej, członkowie ZBoWiD), młodzież szkolna i grono nauczycielskie.


29 X 1980
Młodzież szkolna brała udział w porządkowaniu mogił żołnierzy polskich i radzieckich. Akcji tej przewodził ZHP. Młodzież usunęła śmieci, uformowała groby, wysprzątała teren wokół grobów. W tym samym dniu uczniowie kl. VII i VIII wykonali wieńce i zakupili znicze i świeczki. Ustalono również listę uczniów, którzy w Dniu Święta Zmarłych pełnić będą wartę honorową przy grobach żołnierskich.


07 XI 1980
Odbyła się akademia z okazji 63 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Młodzież zebrana na dziedzińcu szkolnym wysłuchała przemówienia dyrektora szkoły. Referat ukazywał przyczyny, przebieg i znaczenie WSRP. Część artystyczna składała się z wierszy o tematyce rewolucyjnej, piosenek żołnierskich, inscenizacji, skeczów i monologów oraz anegdot historycznych o Leninie.


06 XII 1980
Odbyła się atrakcyjna impreza dla dzieci i młodzieży szkolnej – „Mikołajki”. Imprezę przygotował Komitet Rodzicielski przy wydatnej pomocy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Wszystkie dzieci z uśmiechem odbierały upominki i z ciekawością wysłuchiwały uwag pod swoim adresem z ust Mikołaja, któy jednych chwalił, a innym udzielał nagany.


15 XII 1980
Odbył się apel w związku z 32 rocznicą Kongresu Zjednoczeniowego PZPR. Referat okolicznościowy wygłosiła nauczycielka historii, ob. Helena Assynger. Ukazała ona znaczenie zjednoczenia polskiego ruchu robotniczego oraz działalność partii w dziedzinie politycznej, społeczno-gospodarczej i kulturalno-oświatowej na przestrzeni szeregu lat. Wiele uwagi poświęciłą działalności Władysława Gomułki i Edwarda Gierka.