1986 - 1988

31 I 1986r.
Zorganizowano międzysemestralne spotkanie nauczycieli i wychowawców z rodzicami. Zebranie otworzył dyrektor szkoły mgr Julian Zegar, który powitał wszystkich zebranych. Następnie udzielił informacji na temat praw i obowiązków uczniów, wynikających z Kodeksu Ucznia. Po ożywionej i rzeczowej dyskusji wychowawcy poszczególnych klas odczytali rodzicom oceny jakie uzyskały ich dzieci w I półroczu. Z niektórymi rodzicami wychowawcy prowadzili rozmowy indywidualne.

01 II 1986r.
Odbyła się zabawa noworoczna dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zabawę przygotowali harcerze i Samorząd Uczniowski przy pomocy wychowawców i Komitetu Rodzicielskiego. Po pięknej części artystycznej odbywała się zabawa taneczna, w przerwach której były prezentowane skecze, monologi. Były również ciekawe konkursy z nagrodami. Panie z Komitetu Rodzicielskiego częstowały dzieci herbatką, kanapkami i ciastkami.

25 II 1986r.
Odbyło się spotkanie uczniów kl. VIII z przedstawicielami Kombinatu Rolno-Przemysłowego „Iglopol” w Dębicy. Przedstawiciele Kombinatu zachęcali uczniów kl. VIII, aby po ukończeniu szkoły podstawowej podjęli naukę w szkole przyzakładowej „Iglopolu” w Dębicy. Zapoznali też młodzież z warunkami przyjęcia, dojazdem do szkoły oraz odpowiadali na zadawane przez uczniów pytania.

08 III 1986r
Zebrały się w szkole zaproszone kobiety z całego środowiska, aby uczcić swój dzień – Międzynarodowy Dzień Kobiet. Zaproszone Panie powitał dyrektor szkoły mgr Julian Zegar, który równocześnie podkreślił znaczenie i rolę kobiet we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem naszego środowiska. Następnie odbyła się część artystyczna, przygotowana przez młodzież szkolną pod kierunkiem nauczycieli. Złożyły się na nią inscenizacje, wiersze, skecze, i monologi. Na zakończenie odbył się koncert życzeń z dedykacjami melodii i piosenek dla wszystkich kobiet.

21 III 1986r.
Odbyło się spotkanie młodzieży kl. VIII z przedstawicielami Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ropczycach. Przedstawiciele tej szkoły zachęcali młodzież do podjęcia nauki w Zespole Szkół Rolniczych w Ropczycach po ukończeniu szkoły podstawowej. Zapoznali też młodzież z warunkami przyjęcia i możliwościami podjęcia pracy zawodowej po ukończeniu szkoły.

26 III 1986r.
Odbył się apel poświęcony gen. K. Świerczewskiemu z okazji 39 rocznicy śmierci. Apel przygotowali i przeprowadzili harcerze. Referat okolicznościowy odczytała harcerka z kl. VII. Ukazała w nim życie i walkę generała Waltera, jego pozytywny stosunek do dzieci, jego wielki i gorący patriotyzm, który powinien być przykładem dla wszystkich. Część artystyczna składała się z wierszy o tematyce rewolucyjnej i piosenek „O człowieku, który się kulom nie kłaniał”.

30 IV 1986r.
Odbyła się uroczysta akademia z okazji pierwszomajowego Święta Pracy. Akademię przygotowała młodzież pod kierunkiem swoich wychowawców. Referat poswięcony tematyce pierwszomajowego święta wygłosiła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Podkreśliła w nim walkę robotników o poprawę warunków życia i swobody obywatelskie oraz o legalne obchodzenie swojego robotniczego święta. Na część artystyczną złożyły się wiersze rewolucyjne, piosenki o tematyce pierwszomajowej i pieśni ludowe oraz inscenizacje.

09 V 1986
Młodzież starszych klas przygotowała i przeprowadziła apel poświęcony zakończeniu II wojny światowej. Przemówienie do zebranych wygłosiła uczennica kl VIII, która podkreśliła wkład Polaków w zwycięstwo nad faszyzmem hitlerowskim, bohaterstwo, odwagę i poświęcenie żołnierzy, partyzantów i ludności cywilnej. Apel uświetniły wiersze, piosenki, monologi i skecze.

31 V 1986
Odbyła się zabawa dla całej młodzieży szkolnej z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Uroczystość przygotował Komitet Rodzicielski przy współpracy grona nauczycielskiego. po krótkiej, ale atrakcyjnej części artystycznej, młodzież została podzielona na grupy: I – IV i V – VIII. Każda grupa bawiła się w oddzielnej sali pod opieką wychowawców. W przerwach między tańcami odbywały się konkursy z nagrodami, skecze, monologi i koncert życzeń. Panie z Komitetu Rodzicielskiego przygotowały dla dzieci poczęstunek w postaci oranżady, kanapek i pączków. Dzieci były bardzo zadowolone z tej atrakcyjnej zabawy.

12 VI 1986
Odbyła się pożegnalna zabawa absolwentów kl. VIII-ej. Uroczystość otworzyła wychowawczyni kl. VIII ob. Barbara Grabowska, która w serdecznych słowach przemówiła (po raz ostatni w tej szkole) do swoich wychowanków. Z kolei absolwenci żegnali się ze swoimi kolegami z młodszych klas, dziękowali im za współpracę i wzajemną pomoc w trudnych chwilach życia szkolnego. Uczniowie kl. VIII-ej życzyli swoim kolegom absolwentom dużo szczęścia i powodzenia w nowych wybranych przez siebie szkołach. Następnie absolwenci żegnali się z nauczycielami wręczając im symboliczny kwiatek. Zabawa trwała od godz. 14.00 do 19.00, była bardzo udana.

14 VI 1986
Absolwenci kl. VIII-ej uroczyście zakończyli ostatni rok szkolny w szkole podstawowej. Po przemówieniu dyrektora i przewodniczącej Komitetu Rodzicielskiego nastąpiło rozdanie świadectw i nagród książkowych. Absolwenci wkroczyli w nowy etap życia.

28 VI 1986
Odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 1985/86. Młodzież szkolna zebrała się na dziedzińcu szkolnym pod opieką swoich wychowawców.Uroczystość otworzył dyr. szkoły mgr Julian Zegar, który powitał serdecznie młodzież, nauczycieli, przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego i rodziców. Następnie dyrektor dokonał podsumowania całorocznej pracy młodzieży, podkreślając zarówno osiągnięcia jak i braki. Po części artystycznej dyrektor wręczył najlepszym uczniom świadectwa „z paskiem” i nagrody książkowe. Pozostali uczniowie otrzymali świadectwa z rąk swoich wychowawców. Po złożeniu życzeń i wręczeniu kwiatów wychowawcom młodzież rozeszła się do domów na zasłużony wakacyjny odpoczynek.

01 IX 1986
odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1986/87. Uroczystość otworzył dyrektor szkoły mgr Julian Zegar, który powitał zebraną młodzież, nauczycieli i rodziców. Szczególnie gorąco powitał tych uczniów, którzy w tym dniu przekroczyli po raz pierwszy próg szkoły. Z kolei dzieci wysłuchały przemówienia Ministra Oświaty i Wychowania, a następnie rozeszły się do swoich klas, aby razem z wychowawcami omówić sprawy organizacyjne.

08 X 1986
W udekorowanej klasie I zebrała się grupa pierwszoklasistów ze swoją wychowawczynią p. Miklos Michaliną i rodzicami, aby wziąć udział w uroczystości pasowania na ucznia. Po przemówieniu wychowawczyni i pięknej części artystycznej w wykonaniu pierwszoklasistów, pasowania na ucznia dokonał dyrektor szkoły mgr Julian Zegar.

13 X 1986
harcerze i Samorząd Szkolny przy pomocy nauczycieli przygotowali i przeprowadzili apel z okazji Dnia Wojska Polskiego. Przemówienie okolicznościowe wygłosiła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Ukazała ona tworzenie się Ludowego Wojska Polskiego i jego szlak bojowy od Lenino pod Berlin. Nadmieniła również o społecznej i wychowawczej roli Ludowego Wojska Polskiego. Część artystyczna składała się z wierszy o tematyce żołnierskiej i wojennej i piosenek partyzanckich i ludowych.

14 X 1986
Odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość przygotował Komitet Rodzicielski przy pomocy organizacji uczniowskich. Przemówienie do nauczycieli wygłosiła przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego ob. Krystyna Książek. Następnie odbyła się część artystyczna przygotowana przez młodzież. Złożyły się na nią aktualne wiersze, piosenki, skecze i monologi. Bardzo atrakcyjną częścią uroczystości był koncert życzeń dla nauczycieli. Na zakończenie Komitet Rodzicielski zaprosił nauczycieli na wspólną herbatkę.

10 XI 1986
Został zorganizowany apel z okazji 69 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Referat wygłosił harcerz z kl VIII, który przedstawił przyczyny, przebieg i skutki rewolucji. W części artystycznej wystąpiły maluchy z kl I i II, które zainscenizowały komiczne utwory ku zadowoleniu całej widowni. Starsze dzieci recytowały wiersze o tematyce rewolucyjnej i śpiewały pieśni żołnierskie i ludowe. Na zakończenie odśpiewano Międzynarodówkę.

29 XI 1986
Odbyła się zabawa Andrzejkowa dla wszystkich harcerzy. Harcerze wcześniej przygotowali salę i zamówili muzykę. Na początku było tradycyjne przelewanie wosku i wróżenie przyszłości na podstawie kształtu wosku w wodzie. następnie zagrała muzyka i młodzież tańczyła przy jej dźwiękach. W przerwach między tańcami były różne konkursy i przyjemne niespodzianki.

03 XII 1986
Młodzież przygotowała i przeprowadziła uroczysty apel z okazji Dnia Górnika. Przemówienie do zebranych wygłosiła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Podkreśliła znaczenie pracy górników dla całej gospodarki narodowej i całego społeczeństwa. Na część artystyczną złożyły się wiersze, piosenki, skecze i inscenizacje w wykonaniu najzdolniejszych uczniów.

30 I 1987
Odbyło się międzysemestralne spotkanie wychowawców z rodzicami. Zebranie otworzył witając zebranych rodziców dyrektor szkoły mgr Julian Zegar. Poruszył on również najważniejsze problemy dydaktyczno – wychowawcze szkoły. Następnie odbyła się ożywiona i szczera dyskusja, w której zabrało głos 14 rodziców i 5 nauczycieli. W wyniku tej dyskusji wypracowane zostały konkretne wnioski współpracy szkoły z domem. Na zakończenie wychowawcy poszczególnych klas poinformowali rodziców o wynikach w nauce ich dzieci. Z niektórymi rodzicami wychowawcy przeprowadzili rozmowy indywidualne.

21 II 1987
Zorganizowana została zabawa noworoczna dla całej młodzieży szkolnej. Wcześniej przygotowano dekorację sal i ubrano choinkę. Po krótkiej, ale bardzo atrakcyjnej części artystycznej i złożeniu sobie nawzajem najlepszych życzeń noworocznych rozpoczęła się zabawa taneczna, oddzielnie dla klas I – IV i oddzielnie dla klas pozostałych. Młodzież pięknie tańczyła przy dźwiękach nagrań płytowych i wesoło spędzała przyjemne chwile. W programie tej imprezy mieściły się również konkursy, koncert życzeń na specjalne zamówienie oraz liczne niespodzianki. Był również poczęstunek w postaci herbatki, kanapek i ciast, przygotowany przez Komitet Rodzicielski.

08 III 1987
Odbyła się akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Przemówienie do zaproszonych kobiet z całego środowiska wygłosił harcerz z kl VIII. Podkreślił w nim rolę kobiet w życiu społecznym i rodzinnym, ze szczególnym uwzględnieniem ich udziału w wychowaniu i przygotowaniu do życia młodego pokolenia. Na część artystyczną złożyły się wiersze, piosenki, inscenizacje, skecze i monologi. Największym powodzeniem cieszył się koncert życzeń dedykowany przez młodzież wszystkim Paniom obecnym na akademii.

30 III 1987
Harcerze zorganizowali apel z okazji 40 rocznicy śmierci gen. Karola Świerczewskiego. Piękne karty z życiorysu tego bohatera odczytała drużynowa ZHP. Na część artystyczną złożyły się wiersze, piosenki i monologi związane tematycznie z życiem i walką patrona naszej drużyny harcerskiej.

27 IV 1987
Odbył się apel podsumowujący (miesiąc) działalność młodzieży w ramach obchodów Miesiąca Pamięci Narodowej. Podsumowanie tej działalności dokonała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Najbardziej wyróżnili się harcerze z kl VII i VIII, którzy uporządkowali mogiły poległych w II wojnie światowej żołnierzy polskich i radzieckich, zasadzili kwiaty i złożyli wieńce. Natomiast Zuchy uporządkowały pomnik ofiar I wojny światowej znajdujący się w pobliżu szkoły.

28 IV 1987
Odbyło się spotkanie młodzieży szkolnej z uczestnikami II wojny światowej. Byli to:
– Edward Zabiegły – żołnierz II Armii Wojska Polskiego
– Michał Laska – Ludowiec.
Obaj goście w sposób barwny i interesujący opowiadali młodzieży o swoich przeżyciach, walkach i cierpieniach w czasie II wojny. Odpowiadali też wyczerpująco na zadawane im przez młodzież pytania. Na zakończenie młodzież wręczyła weteranom walki wiązanki kwiatów w dowód wdzięczności za udział w spotkaniu.

30 IV 1987
Szkoła obchodziła uroczystości związane ze Świętem Pracy – 1 Maja. Referat na temat obchodów Święta Pracy w Polsce Ludowej wygłosiła uczennica kl VIII. Część artystyczną uświetniły recytacje wierszy, piosenki, monologi i skecze w wykonaniu najlepszych uczniów z j. polskiego i wychowania muzycznego. W akademii brała udział młodzież szkolna, nauczyciele i przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego.

08 V 1987
Z okazji Dnia Zwycięstwa młodzież oglądała program artystyczny pt.: „Historia o Was nie zapomni” czyli „Żywi bohaterowie” w wykonaniu Janusza Markowskiego, A.Drzalla i J.Głowińskiego. Był to zespół z Teatru Narodowego w Warszawie. Młodzież doznała głębokich przeżyć artystycznych, które długo pozostaną w jej pamięci.

11 V 1987
Członkowie TPPR pod kierunkiem opiekunki tej organizacji przygotowali wieczór poezji rosyjskiej i radzieckiej. W udekorowanej sali zebrała się młodzież kl. VII i VIII aby wysłuchać recytacji wierszy rosyjskich i radzieckich poetów w wykonaniu swoich kolegów, a także nagrań płytowych w wykonaniu recytatorów radzieckich.

01 VI 1987
Obchodziły swoje święto wszystkie dzieci szkolne. Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka odbyły się różne gry terenowe i rozrywki sportowe. Dziewczynki grały w siatkówkę, a chłopcy ze starszych klas w piłkę nożną. Po zakończeniu rozgrywek sportowych i ogłoszeniu wyników młodzież zapaliła ognisko przy którym wszystkie dzieci piekły kiełbaski zafundowane przez Komitet Rodzicielski.

06 VI 1987
Odbyła się wycieczka rowerowa do Kałużówki. Grupa uczniów kl. VII i VIII mająca własne rowery wyjechała ze szkoły w Małej do Kałużówki pod opieką dyr. szkoły mgr. Juliana Zegara i p. Barbary Grabowskiej. Wycieczka miała charakter turystyczno-krajoznawczy.

13 VI 1987
Odbyło się pożegnanie absolwentów kl VIII. W udekorowanej odświętnie sali (kl VIII) zebrała się po raz ostatni młodzież kl VIII-ej, grono nauczycielskie i przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego. Gdy zadzwonił ostatni dzwonek szkolny nastąpił doniosły moment rozpoczęcia uroczystości. Jako pierwszy przemówił do absolwentów dyrektor szkoły, który wręczył świadectwa „z paskiem” wyróżniającym się uczniom oraz nagrody książkowe za dobre wyniki w nauce i nienaganne sprawowanie. Z kolei zabrała głos przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego ob. Krystyna Książek, która w gorących słowach i ze łzami w oczach dziękowała wychowawczyni kl VIII kol. Wandzie Czudeckiej za ośmioletni trud jaki włożyła w nauczanie i wychowanie swoich podopiecznych. Po rozdaniu świadectw pozostałym absolwentom przez wychowawczynię młodzież wręczyła nauczycielom kwiaty i złożyła podziękowanie za pracę nad ich kształceniem i wychowaniem.

26 VI 1987
Odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 1986/87. Przemówienie do młodzieży i nauczycieli wygłosił dyrektor szkoły, mgr Julian Zegar. Podsumował w nim całoroczną pracę dydaktyczno-wychowawczą w mijającym roku szkolnym, wyróżnił najlepszych uczniów w nauce i pracy społecznej oraz wręczył prymusom świadectwa z „paskiem” i nagrody książkowe. Na część artystyczną złożyły się wiersze i piosenki o tematyce szkolnej i wakacyjnej. Po podziękowaniu nauczycielom za ich całoroczny trud, młodzież złożyła na ich ręce wiązanki kwiatów i pożegnała szkołę na dwa miesiące.

01 IX 1987
Odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1987/88. Młodzież szkolna, nauczyciele i rodzice zebrali się w korytarzu szkolnym. Z uwagą i zainteresowaniem wysłuchali przemówienia Ministra Oświaty i Wychowania. Nastepnie zabrał głos dyrektor szkoły mgr Julian Zegar, który poinformował uczniów o przydziale wychowawstw i sal lekcyjnych. Po skromnej, ale atrakcyjnej części artystycznej młodzież spotkała się w swoich izbach lekcyjnych ze swoimi wychowawcami. Dokonano wyboru samorządów i omówiono sprawy wychowawcze i dydaktyczne związane z realizacją programu nauczania.

13 IX 1987
Rozpoczęło działalność kółko teatralne, którego opiekunką jest nauczycielka Stanisława Kaczor, Kółko zrzesza 20 uczniów z klas I – VIII i ma duże osiągnięcia, ponieważ przygotowuje część artystyczną na wszystkie uroczystości szkolne i imprezy środowiskowe. Repertuar jest bardzo ciekawy, a samo wykonanie wręcz aktorskie. W roku szkolnym 1987/88 zorganizowano środowiskową akademię z okazji Dnia Seniora oraz włączono się do środowiskowej akademii z okazji Dnia Matki. Żadna impreza nie obejdzie się bez występu członków kółka teatralnego.

14 IX 1987
Rozpoczęło działalność kółko fotograficzne pod opieką mgr Danuty Przywarowej. Kółko skupia 14 uczestników, uczniów z klas V – VIII. Przez półtoraroczny okres pracy urządzono pracownię fotograficzną, porządkując niewykorzystane pomieszczenie w Domu Nauczyciela. Zakupiono podstawowy sprzęt fotograficzny do tejże pracowni. W pracy kółka wyróżnia się kilku uczniów, którzy szczególnie aktywnie biorą udział w zajęciach. Prace fotograficzne wykonują sami uczniowie pod nadzorem prowadzącej zajęcia.

12 X 1987
Odbył się apel z okazji 44 rocznicy Ludowego Wojska Polskiego. Apel przygotowali harcerze i Samorząd Uczniowski. Przemówienie okolicznościowe wygłosiła przewodnicząca Samorządu Szkolnego, która podkreśliła szlak bojowy LWP od Lenino po Berlin oraz bohaterską walkę naszych żołnierzy w czasie II wojny. Na część artystyczną złożyły się wiersze i piosenki o tematyce żołnierskiej i partyzanckiej.

13 X 1987
Komitet Rodzicielski wspólnie z młodzieżą starszych klas zorganizowali uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przemówienie do nauczycieli wygłosiła przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego ob. Krystyna Książek. Podkreśliła ona trudną i odpowiedzialną pracę nauczycieli nad wychowaniem młodego pokolenia, składając równocześnie serdeczne życzenia wszystkiego co najlepsze pod adresem pedagogów. W części artystycznej wystąpiła młodzież zrzeszona w kółku teatralnym. Były piękne piosenki, wspaniałe wiersze i koncert życzeń. Na zakończenie Panie z Komitetu Rodzicielskiego zaprosiły wszystkich nauczycieli na wspólną herbatkę.

16 X 1987
odbyło się pasowanie na ucznia, uczniów kl I. W udekorowanej sali zebrali się uczniowie kl I, rodzice i nauczyciele. Po krótkim przemówieniu wychowawczyni Michaliny Miklos dzieci zademonstrowały wiersze, piosenki i skecze, a następnie dyr szkoły mgr Julian Zegar dokonał aktu pasowania. Koleżanka Wanda Czudecka wręczyła pierwszoklasistom książeczki SKO.

21 X 1987
Przyjechało do szkoły kino objazdowe z filmem „Podróże pana Kleksa”. W największej sali szkolnej zebrały się dzieci z młodszych klas, które z zainteresowaniem oglądały ten wspaniały film. A że film bardzo dzieciom przypadł do gustu świadczy fakt, iż na drugi dzień odbyła się na lekcjach języka polskiego bardzo żywa i ciekawa dyskusja nad jego treścią.

02 XI 1987
Zostało zorganizowane Szkolne Koło Sportowe, którego opiekunem jest nauczyciel Bolesław Świętoń. Na początku swojej działalności SKS skupiało 65 uczniów, z biegiem czasu zwiększyła swoje szeregi. Działają z dobrym skutkiem następujące sekcje sportowe: lekkoatletyka, szachy, tenis stołowy i piłka nożna. W roku szkolnym 1987/88 przeprowadzono zawody sportowe w konkurencjach lekkoatletycznych, szachowych, tenisie stołowym oraz piłce nożnej. Największymi osiągnięciami w wieloboju sprawnościowym mogły poszczycić się dziewczyny zdobywając III miejsce na szczeblu gminnym.

09 XI 1987
odbył się apel z okazji 70 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Przemówienie na temat przyczyn, przebiegu i znaczenia Rewolucji wygłosił uczeń kl VIII. Na część artystyczną złożyły się wiersze o tematyce rewolucyjnej, piosenki wojskowe, żołnierskie, partyzanckie i ludowe. W przygotowaniu części artystycznej duży wkład dało kółko teatralne, harcerze i Samorząd Uczniowski.

16 XI 1987
Zorganizowany został apel z okazji 69 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Przemówienie ukazujące trudną, pełną poświeceń i bohaterstwa drogę Polaków do niepodległej ojczyzny wygłosił najlepszy uczeń historii z kl VIII. Podkreślił także zasługi wybitnych Polaków, którzy jako gorący patrioci organizowali walkę o niepodległą ojczyznę i swoim zapałem i oddaniem pociągali do tej walki innych. Przypomniał wszystkie powstania narodowe w których za wolność ojczyzny oddało życie wielu Polaków, a wielu zostało rannych. na część artystyczną złożyły się wiersze, pieśni żołnierskie i ludowe, skecze i monologi.

16 XI 1987
Odbyło się spotkanie z rodzicami. Jego celem było omówienie spraw dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Wprowadzenia do dyskusji dokonał dyrektor szkoły mgr Julian Zegar, który poruszył cały szereg spraw związanych z prawidłową realizacją programów szkolnych i wyników nauczania. Następnie odczytany został referat na temat „Praca domowa ucznia klas początkowych”. Po ożywionej i rzeczowej dyskusji ustalono wnioski mające na celu nasilenie współpracy między szkołą a domem.

18 I 1988
Uczczono 43 rocznicę wyzwolenia Warszawy. Z tej okazji młodzież szkolna przygotowała apel. Po krótkim przemówieniu okolicznościowym odbyła się część artystyczna na którą złożyły się wiersze i piosenki o tematyce warszawskiej.

28 I 1988
Odbyło się międzysemestralne spotkanie wychowawców z rodzicami. Przed omówieniem spraw dydaktyczno-wychowawczych wygłoszony został referat na temat „Higiena osobista uczniów” i „Zachowanie się uczniów w szkole i poza szkołą”. Członek Społecznego Komitetu Budowy Szkoły ob. Krystyna Książek poruszyła sprawę budowy szkoły w czynie społecznym, apelowała aby rodzice udzielili pomocy przy pracach niefachowych gdy zajdzie potrzeba i nie odmawiali składek pieniężnych. Wychowawcy udzielili rodzicom informacji o wynikach w nauce ich dzieci.

26 II 1988
W szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach odbył się Gminny Turniej Wiedzy o Partii, w którym wzięły udział 4 uczennice kl VIII tutejszej szkoły:
– Maria Strzępek
– Maria Orkisz
– Elżbieta Panek
– Dorota Wójcik.
W/w uczennice przygotowała do konkursu nauczycielka WOS ob. Helena Assynger. Dwie z nich na 3 osoby z całej gminy Ropczyce zakwalifikowały się do Turnieju Wiedzy o PZPR na szczeblu wojewódzkim. Są to Maria Strzępek i Maria Orkisz. Wszystkie otrzymały nagrody.

08 III 1988
Odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Kobiet. Zaproszone kobiety ze środowiska wysłuchały przemówienia ucznia kl VIII, który podkreślił ważną rolę kobiet w wychowaniu młodego pokolenia, w pracy zawodowej i społecznej. Akademię uświetniła część artystyczna w wykonaniu kółka teatralnego i grupy młodzieży o uzdolnieniach recytatorskich.

18 i 19 III 1988
Odbył się w Zespole Szkół Budowlanych w Rzeszowie Finał Turnieju Wiedzy o PZPR. W Turnieju wzięła udział uczennica kl VIII Maria Strzępek, która wyjechała do Rzeszowa pod opieką nauczycielki Heleny Assynger. Turniej trwał 2 dni. W pierwszym dniu były eliminacje pisemne i wycieczka po Rzeszowie, a w drugim rozgrywki ustne i występy zespołów artystycznych z różnych szkół województwa rzeszowskiego. Maria Strzępek ulokowała się w pierwszej 10-tce na 52 osoby startujące w grupie szkół podstawowych. Otrzymała 4 wartościowe książki o tematyce historycznej jako nagrodę za dobre wyniki w konkursie.

28 III 1988
Harcerze zorganizowali apel z okazji 41 rocznicy śmierci gen. Karola Świerczewskiego, patrona naszej drużyny harcerskiej. Przemówienie okolicznościowe wygłosiła harcerka z kl VIII. Na część artystyczna złożyły się pieśni o tematyce rewolucyjnej, wiersze o treści związanej z życiem i walką generała oraz monologi i skecze.

27 IV 1988
Odbyły się sporty obronne – dziewczynki 3m, chłopcy 4m. Rozgrywki zostały przeprowadzone w Ropczycach. Z naszej szkoły brało udział dwie drużyny (pięć dziewcząt i pięciu chłopców). Dziewczynki zajęły III miejsce, a chłopcy V miejsce na szczeblu gminy.

29 IV 1988
Odbyła się akademia 1-Majowa zorganizowana przez młodzież szkolną przy współpracy nauczycieli. W akademii wzięły udział dzieci szkolne, nauczyciele i przedstawiciele środowiska. referat o tradycyjnym Święcie Pracy, jego obchodach i znaczeniu odczytała uczennica kl VIII. Młodzież przedstawiła bogaty program artystyczny starannie przygotowany przez kółko teatralne i polonistyczne. Były to wiersze, inscenizacje, piosenki, skecze i monologi.

09 V 1988
Młodzież szkolna przygotowała i przedstawiła uroczysty apel z okazji Dnia Zwycięstwa. Krótki referat okolicznościowy wygłosił harcerz z klasy VIII. Przedstawił w nim bohaterskie walki Polaków na frontach II wojny światowej, udział naszego wojska w zdobyciu Berlina oraz radość całego narodu polskiego z powodu zakończenia tragicznej w skutkach wojny. Część artystyczną wypełniły wiersze, piosenki, skecze i monologi starannie przygotowane przez uczniów i nauczycieli.

11 V 1988
Odbył się w Ropczycach czwórbój drużynowy. W tych rozgrywkach wzięło udział 5 chłopców z naszej szkoły. W skład czwórboju wchodziły następujące dyscypliny: bieg na 1000m, bieg na 60m, rzut piłką lekarską i rzut piłką palantową. W rozgrywkach indywidualnych zajęła VI miejsce uczennica kl VIII Halina Mroczek.

25 V 1988
Grupa młodzieży (ponad 50 osób) z klas IV – VIII wyjechała autokarem na jednodniową wycieczkę do Krakowa i Ojcowa. W pierwszej kolejności zwiedziły dzieci Zamek na Wawelu w Krakowie. Następnie Ołtarz Wita Stwosza w Kościele Mariackim, Sukiennice, Kopiec Wandy i Tadeusza Kościuszki. Później wycieczka wyruszyła do Ojcowa celem zwiedzenia groty Władysława Łokietka. Koszt wycieczki pokrył częściowo Komitet Rodzicielski, a część sami uczestnicy ze swoich oszczędności.

01 VI 1988
Odbyła się impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Uroczystość zorganizował Komitet Rodzicielski przy współpracy nauczycieli i aktywistów Samorządu Uczniowskiego. Po wysłuchaniu przemówienia przewodniczącej Komitetu Rodzicielskiego ob. Krystyny Książek i krótkiej, atrakcyjnej części artystycznej dzieci zostały poczęstowane pączkami i oranżadą. Na zakończenie uroczystości odbyły się rozgrywki sportowe. Były to: piłka nożna (chłopcy), tenis stołowy (dziewczynki) i gra w siatkówkę.

03 VI 1988
Dyrektor szkoły otrzymał niespodziankę w postaci listu z USA. Nadawcą listu był rodak naszej wsi ob. Wójcik Antoni, który po II wojnie wyjechał do USA. Powodem jego emigracji była tragedia rodzinna w czasie wojny. Za czynny udział w partyzantce Niemcy rozstrzelali jego rodziców i 4-ro rodzeństwa. Ocalał tylko on i 2 jego braci. W liście obiecał przysłać na adres szkoły książkę własnego autorstwa „Kromka chleba i łzy” i wiersze najmłodszego brata „Myśli siedmioklasisty”. W około 3 tygodnie potem nadeszło pocztą po 20 szt. książek każdego tytułu.

07 VI 1988
na ręce dyrektora szkoły nadszedł kolejny list z USA. urodzony w Małej, a od kilkudziesięciu lat mieszkający w Ameryce Północnej Wójcik Longosz – prezes Koła Polonijnego Mała dowiedział się od Polaków przebywających w Ameryce, że w jego rodzinnej wsi będzie budowana nowa szkoła w czynie społecznym. Zainteresowany tą sprawą nawiązał kontakt ze szkołą, zgłaszając akces pomocy finansowej w tym trudnym przedsięwzięciu mieszkańców Małej.

10 VI 1988
Odbyło się pożegnanie absolwentów klasy VIII. W odświętnie udekorowanej sali zebrała się młodzież kl VII, wychowawcy, rodzice i absolwenci kl. VIII. Gdy zabrzmiał symboliczny „ostatni dzwonek” nastąpiła idealna cisza. Jako pierwszy zabrał głos dyrektor szkoły, następnie wychowawczyni mgr Danuta Przywara i przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego ob. Krystyna Książek. Po części oficjalnej nastąpiło pożegnanie absolwentów przez ich kolegów z kl VII. Z kolei absolwenci dziękowali nauczycielom i kolegom za współpracę, przepraszali za wybryki i wręczali nauczycielom kwiaty. Na zakończenie odbyła się wspólna herbatka i zabawa.

24 VI 1988
odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 1987/88. Młodzież zebrała się na dziedzińcu szkolnym, aby odebrać plon całorocznej pracy w postaci świadectwa i pożegnać szkołę na 2 miesiące. Po przemówieniu dyr szkoły, który podsumował całoroczną pracę młodzieży, wręczył najlepszym uczniom świadectwa z „paskiem” i nagrody książkowe, później nastąpiła część artystyczna. Następnie młodzież przeszła do swoich klas, gdzie wychowawcy rozdali świadectwa i pożegnali się z dziećmi.