Kronika klasowa

Czas omi­ja miej­sca, które wspo­mina­my,
każdy z nas niemało ta­kich wspom­nień ma.
Gdy do ulu­bionych miej­sc w myślach wra­camy
to, co jest przeszłością wciąż od no­wa trwa.

Dzieciństwo i młodość, ra­dości i smut­ki,
to, co było wczo­raj, his­to­rie sprzed lat,
spra­wy nasze wiel­kie oraz te ma­lut­kie
– ta­ki nasz pry­wat­ny w wyob­raźni świat.

Naj­bliżsi, rodzi­na oraz przy­jaciele,
zdjęcia – te naj­now­sze i sprzed wielu lat,
to, co nas łączyło, a nie to, co dzieli
– w ser­cu ut­rwa­lony naszych wspom­nień ślad.

W szkolnym archiwum zachowały się dwie kroniki klasowe, które prowadziły klasy z rocznika 1971 i 1972. Zapraszam do obejrzenia i wspólnego wspominania.

Administrator.