1965 - 1970

11 VIII 1965r

Odbyło się przekazanie szkoły Ob. Helenie Assynger przez Ob. Jerzego Stręka. Przekazywanie to odbyło się w obecności Mazura Leona jako członka K.R i Mariana Assyngera, który był obecny z ramienia Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. W tym dniu przekazany został majątek szkoły, sprzęt i pomoce naukowe. W następnym dniu przekazano kancelarię. Stwierdzono m.in. brak kroniki szkolnej, wobec czego należy ja założyć.

01 IX 1965r
Rozpoczęcie roku szkolnego 1965/1966. Nauka będzie odbywać się w tym roku na dwie zmiany. Do południa będzie się uczyć klasa III, IV, V, VI i VII a po południu I i II. Uczyć będzie 6 nauczycieli: Assynger, Pasowicz, Durek, Mazur, Czaja i Bogdan. Brak pracowni i niektórych pomocy naukowych.

02 IX 1965r
Kontynuuje się budowę rozpoczętego budynku pomocniczego przy szkole. Budowę rozpoczął kier. Korecki i Stręk. Nowy kier. napotyka na cały szereg trudności w kontynuacji tej budowy. Do tej pory brak jest dokumentacji i trudno zmobilizować ludzi do podjęcia czynu społecznego na czas tej budowy. Komitet Budowy, a w szczególności ob. Assynger M. jako przewodniczący ma bardzo dużo pracy. Ponieważ nie ma pełnej aktualnej dokumentacji nie może być mowy o jakiejkolwiek dotacji państwowej na ten cel. Materiały kupuje kier. za własne i pożyczone pieniądze.

05 IX 1965r
Odbyło się zebranie wiejskie, które obsłużył przewodniczący PRN w Niedźwiadzie ob. Rogala. Był obecny również podinspektor szkolny ob. Marcinowski. Na zebraniu uchwalono opodatkowanie od hektara (20zł). Wpłacać gotówkę ustalono ob. Pasowicz, której kwitariusze doręczyć ma sołtys. Na zakończenie zebrania ob. Marcinowski wyraził życzenie aby na przyszły rok szkolny oddany został do użytku rozpoczęty budynek pomocniczy.

20 IX 1965r
Za zebrane pieniądze zakupiono cegłę na gzymsy. Przywiozły ja samochody i wyładowały na podwórzu szkolnym. Młodzież starszych klas podjęła zobowiązanie przenieść cegłę z podwórza na miejsce budowy. Tego samego dnia cegła znalazła się na właściwym miejscu.

21 IX 1965r
Również czynem społecznym postanowiono wybudować skocznię. Chłopcy z VI i VII klasy pracowali bardzo wydajnie (po lekcjach) przy kopaniu dołka pod ten obiekt sportowy.

12 X 1965r
Odbyła się akademia w związku z Dniem Wojska Polskiego. na akademię złożyły się pieśni, wiersze i tańce w wykonaniu sekcji artystycznej Samorządu Uczniowskiego.

06 XI 1965r
W tym dniu odbyła się akademia w związku z 48 rocznicą Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji październikowej. Na program akademii złożyły się deklamacje wierszy, pieśni polskie i radzieckie oraz tańce ludowe w wykonaniu dziewczynek kl. VII.

10 XI 1965r
Budynek pomocniczy został pokryty dachówką i oddany w stanie surowym na zimę. Wydział Oświaty pokrył stolarke z własnego funduszu. Zasługa to Wojciecha Pojaska – inspektora szkolnego. Jest to duża pomoc dla tutejszej szkoły.

20 XI 1965r
Z okazji Dnia Nauczyciela odbyła się wtutejszej szkole akademia. Na program tej uroczystości złożyły się deklamacje wierszy, piosenki w wykonaniu chórui solistów oraz skecze i krótkie inscenizacje. Program był bardzo atrakcyjny. Na zakończenie młodzeż szkolna dziękowała wychowawcom za ich trud włożony w nauczanie i wychowanie i składała serdeczne życzenia owocnej pracy i szczęścia w życiu osobistym. Po części oficjalnej i artystycznej odbył się uroczysty wieczorek przy lampce wina i czarnej kawie zorganizowany przez Komitet Rodzicielski.

15 I 1966r
W dniu 14-15 stycznia 1966r. odbyła się wizytacja szkoły przez inspektora szkolnego E.Marcinowskiego. 14 stycznia wizytujący shospitował 6 lekcji po jednej u każdej koleżanki. Natomiast 15 stycznia skontrolował kancelarie szkoły. Na zakończenie wizytacji odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej na której podsumowano wyniki pracy szkoły, poruszono trudności z jakimi boryka się szkoła w trakcie realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz wysunięto wnioski do dalszej pracy zgodnie z zaleceniami inspektora Marcinowskiego. Tego samego dnia po odjeździe inspektora w godzinach popołudniowych odbyła się uroczystośc noworoczna. Przy pięknie ubranej choince odbył się wieczorek artystyczny przygotowany przez młodziez przy pomocy kol. Bogdan i Czaja. Uroczystośc zakończona została rozdaniem słodyczy o podarków przez „Dziadka Mroza”.

08 III 1966r
Z okazji Mędzynarodowego Dnia Kobiet odbyła się w tutejszej szkole akademia. Po krótkim referacie wygłoszonym przez wójta centralnego uczennice i uczniowie (na wzór koncertu życzeń) składały podziękowania i życzenia nauczycielkom, koleżankom i wszystkim kobietom wsi Mała.

28 III 1966r
Odbył się uroczysty apel w związku z 19 rocznicą śmierci gen. karola Świerczewskiego. Złożył się na niego: referat wygłoszony przez drużynowego, wiersze, pieśni, inscenizacje, skecze i wiązanki tańców ludowych.

15 IV 1966r
Jako zobowiązanie 1-Majowe uczniowie podjęli prace przy budowie skoczni i bieżni. Chłopcy ze starszych klas kopali dołek, wozili na taczkach kamienie i piasek. Dziewczynki nasypywały piasek i ładowały kamienie. Prace szły dosyć sprawnie.

27 IV 1966r
Odbyła się sztafeta 4x60m im. Kusocińskiego. Brało w niej udział 56 zawodników z klas IV-VII. Zwycięstwo odnieśli (zwycięzcy) chłopcy z VII klasy, którzy uzyskali największą szybkość i poprawność biegu.

29 IV 1966r
W związku ze świętem Pracy odbyła się uroczysta akademia w Remizie OSP w Małej. Duża sala wypełniona była po brzegi. Na wstępie referat wygłosiła ob. Bogdan. Następnie młodzież Szkoły Podstawowej z Małej Górnej dała dobrze przygotowaną część artystyczną. Z kolei odbył się występ młodzieży tut. szkoły. Były wiersze, piosenki, skecze i tańce ludowe. Akademię uświetnił chór ZMW, który wykonał kilka pieśni rewolucyjnych i partyzanckich. Szczególną sympatią cieszył się hymn chłopski, który chór zmuszony był bisować.

03 V 1966r
Z okazji 175 rocznicy Konstytucji 3 Maja odbyła się akademia również w Remizie OSP. Krótki referat wygłoszony przez wójta centralnego na temat Konstytucji 3 Maja oraz wiersze i piosenki w wykonaniu zespołu artystycznego oto program tej uroczystości. Brali w niej udział również dorośli..

08 V 1966r
Odbyło się spotkanie młodzieży szkolnej i dorosłych z przedstawicielem Wojska Polskiego. Spotkanie to odbyło się w Remizie OSP. Młodzież witała przedstawiciela Wojska Polskiego wiązankami kwiatów. Po części oficjalnej młodzież szkolna wystąpiła z częścią artystyczną.

09 V 1966r
Odbył się w tutejszej szkole uroczysty apel w związku z Dniem Zwycięstwa. Apel zorganizowali harcerze pod kierunkiem drużynowej. Na apel złożyły się recytacje wierszy, piosenki partyzanckie i wojenne oraz skecze i krótkie inscenizacje.

16 V 1966r
Przyjechała do Małej grupa elektryków składająca się z trzech brygad. Łącznie 34 osoby. Ich zadaniem jest elektryfikacja wsi. Przewiduje się, że prace przy elektryfikacji wsi zostaną zakończone we wrześniu b.r. Potrwa ona dłużej z tego względu, że pracownicy ci uczęszczać będą na (zorganizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Rzeszowie) Kurs Czeladniczy Elektryków. Kurs rozpocznie się 16 V 1966r. Wykłady odbywać będą się w tut. szkole w godzinach popołudniowych. Przedmioty zawodowe wykładać będą wykładowcy z Ropczyc: Pszeniczny, Surowiec i Bujak, a przedmioty ogólnokształcące jak matematyka, nauka o Polsce i świecie współczesnym oraz korespondencja – ob. Assynger.

28 V 1966r
Odbyła się w tutejszej szkole akademia w związku ze Świętem Ludowym. Akademia odbyła się w Remizie OSP. Zorganizowała ją młodzież szkolna i ZMW. Po odczytaniu referatu odbyły się występy artystyczne młodzieży i dzieci szkolnych. W akademii brali udział również dorośli, szczególnie chłopcy-ludowcy.

01 VI 1966r
Zorganizowana została akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. W udekorowanej sali szkolnej młodzież powitała kierowniczka szkoły ob. Helena Assynger składając im serdeczne życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Referat odczytał Waleń Zbigniew podkreślając szczęśliwe dzieciństwo dzieci w ustroju socjalistycznym oraz nędzę i niedolę dzieci w krajach kapitalistycznych. Następnie odbyła się część artystyczna, którą przygotowały harcerki. Złożyły się na nią piosenki, tańce, inscenizacje i skecze. Na zakończenie uroczystości młodzież szkolna tańczyła przy akompaniamencie akordeonu.

23 VI 1966r
Trwają prace przy budowie budynku pomocniczego przy tutejszej szkole. Zwiezione zostały deski na podłogi i sufity, trzcina, kafle i cegła szamotowa na piece. Rozpoczęto prace tynkarskie. Dzieci szkolne chętnie pomagają w pracy. W dniu dzisiejszym chłopcy nawozili ziemię pod podłogi do izb. Praca ta oceniona jest na około 2000zł.

24 VI 1966r
Odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 1965/1966. Na wstępie ob. H.Assynger wygłosiła referat podkreślając osiągnięcia naszego powiatu na odcinku budownictwa szkolnego. Podsumowała również osiągnięcia tej szkoły w ubiegłym roku szkolnym jak i jej niedociągnięcia życząc sobie i koleżankom, aby ich na przyszły rok nie było. Z kolei nastąpiła część artystyczna. Pod przewodnictwem kol. Bogdan uczniowiewyćwiczyli uprzednio sztukę pt. „Bronowickie wesele” i wystawili ją w dniu zakończenia roku szkolnego. Po części artystycznej uczniowie przeszli do szkoły gdzie nastąpiło rozdanie świadectw i uroczyste pożegnanie nauczycieli i kolegów.

22 VII 1966r
Szkoła otrzymała z Wydziału Oświaty aparat dźwiękowy do wyświetlania filmów. W wrześniu gdy będzie prąd elektryczny będą wyświetlane filmy dla dzieci i dorosłych.

16 VIII 1966r
Prowadzone są prace końcowe przy budynku pomocniczym. Założono instalację elektryczną, wstawiono podłogi, wybudowano piece, wymalowane zostały ściany. We wrześniu rozpocznie tu naukę klasa VIII. Znajdzie tu również pomieszczenie kancelaria szkoły i mieszkanie służbowe kierownika.

01 IX 1966r
Odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1966/67. Naukę rozpoczęło 206 uczniów. Bieżący rok szkolny będzie miał szczególne znaczenie z tego względu, że po raz pierwszy rozpocznie naukę klasa VIII. Liczy ona 22 uczniów. W trakcie realizacji programu kl VIII tak uczniowie jak i nauczyciele napotykać będą z pewnością na pewne trudności i borykać się będą z pewnymi wątpliwościami. Z tego względu szkoła oczekuje pomocy ze strony Wydziału Oświaty i POM w Ropczycach. Nauka odbywać się będzie na 2 zmiany. Na pierwszą zmianę uczęszczać będą uczniowie kl. VIII, VII, VI, V i IV a na drugą zmianę uczniowie kl. III, II i I. Uczyć będzie 7 nauczycieli.

05 IX 1966r
Odbył się egzamin czeladniczy elektryków. Przed Państwową Komisją Egzaminacyjną zasiadło 34 słuchaczy Kursu czeladniczego Elektryków. Egzaminatorowie stwierdzili dobre przygotowanie słuchaczy. Dowodem tego jest fakt iż wszyscy słuchacze złożyli egzamin z wynikiem pomyślnym. Na zakończenie zorganizowano wspólny obiad dla egzaminatorów i słuchaczy.

06 IX 1966r
Odbyło się przekazanie do użytku budynku pomocniczego przy szkole. Obiekt ten został wybudowany w czynie społecznym przy pomocy środków STBS. W pracy społecznej przy wznoszeniu tegoż budynku wyróżnili się:
1. Assynger Marian – przewodniczący Komitetu Budowy
2. Łukasik Stanisław
3. Pietrucha Emil
4. Durek Władysław
5. Skóra Alfred
Znacznej pomocy udzielał szkole Wydział Oświaty, a szczególnie insp. Wojciech Pojasek jeżeli chodzi o prace nad wznoszeniem i oddaniem do użytku w/w budynku.

03 X 1966r
W tutejszej szkole odbyły się zawody L.A. W zawodach wzięło udział 121 dzieci. Najlepsza okazała się tym razem drużyna dziewcząt, z klasy VII i VIII, która uzyskała największą liczbę punktów.

12 X 1966r
Odbyła się akademia w związku z Dniem Wojska Polskiego. W odpowiednio udekorowanej klasie zebrała się cała młodzież szkolna. Referat wygłosił wójt centralny uczennica kl. VIII Halina Skóra. Po referacie nastąpiły recytacje wierszy i piosenki w wykonaniu dziewcząt z klasy VII. Na zakończenie odbyły się tańce ludowe i skecze. Po akademii wyświetlono film pt. „Opowieść o prawdziwym człowieku”.

05 XI 1966r
Zorganizowano akademię w związku z 49 rocznicą Rewolucji Październikowej. Na program akademii złożyły się oprócz referatu wiersze, inscenizacje i pieśni rewolucyjne. Na zakończenie wyświetlony został radziecki film kolorowy pt. „Chłopiec z Gutaperki”. W akademii wzięła udział młodzież szkolna i starsze społeczeństwo wsi Mała.

08 XI 1966r
Wyświetlony został film pt. „Wrzesień 1966r”. W sali szkolnej zebrała się młodzież szkolna i dorośli. Film okazał się bardzo interesujący. Przedstawiał rozpoczęcie, przebieg i straszliwe skutki II wojny światowej. Wszyscy głeboko przeżyli treść filmu i zadowoleni rozeszli się do domów.

19 XI 1966r
Odbyła się akademia z okazji Dnia Nauczyciela. W odpowiednio udekorowanej sali (kl. VII) zebrała się cała młodzież szkolna i nauczyciele. po wygłoszeniu krótkiego referatu przez halinę Skórę, odbyły się recytacje wierszy. Piosenki z życzeniami (w rodzaju koncertu życzeń) śpiewały dziewczynki z kl. VII. Nastrój był bardzo uroczysty. Na zakończenie przedstawiciele poszczególnych klas wręczyli kwiaty swoim wychowawcom.

28 III 1967r
Zorganizowana została akademia w związku z rocznica śmierci gen. Karola Świerczewskiego. Na program uroczystości złożyły się wiersze, piosenki i tańce ludowe. Na zakończenie wyświetlony został film o wielkim bohaterze K.Świerczewskim. W akademii wzięły udział starsze klasy i Zuchy.

01 IV 1967r
Odbył się uroczysty apel w związku z podjęciem zobowiązań 1 Majowych. Apel przygotował Samorząd Uczniowski. Miał on charakter dosyć atrakcyjny. Zebrana młodzież wszystkich klas podjęła szereg cennych zobowiązań dla uczczenia Święta Pracy. Między innymi postanowiono.
1. Zasadzenie 50m żywopłotu koło szkoły.
2. Zasadzenie kwiatów na klombach.
3. Pomoc przy budowie drogi.
4. Pomoc przy budowie ustępów szkolnych.
5. Zbiórka butelek i makulatury.
6. Opieka nad kwiatami doniczkowymi.

16 IV 1967r
Odbyło się spotkanie młodzieży szkolnej z przedstawicielem Wojska Polskiego. Spotkanie to odbyło się w Remizie OSP w Małej. Uroczystość zagaił sołtys. Następnie dzieci szkolne powitały przedstawiciela Wojska Polskiego wiązankami kwiatów dziękując za trud wkładany przez wojsko nad utrwalaniem pokoju między narodami i życząc dalszych sukcesów na zaszczytnych stanowiskach wojskowych. Z tej okazji odbyła się również akademia, na którą złożyły się wiersze i piosenki o tematyce wojskowej. Po akademii przemawiał przedstawiciel Wojska Polskiego i przewodniczący PZDL ob. Dymowicz, którzy odpowiadali również na pytania mieszkańców tutejszej wsi. Spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej atmosferze.

29 IV 1967r
Została zorganizowana akademia 1-Majowa. Uroczystość odbyła się w Remizie OSP. Poprzedziły ją prace społecznie użyteczne młodzieży, która podjęła zobowiązania dla uczczenia tego święta. Budynek szkolny i izby lekcyjne zostały udekorowane. Akademia odbyła się w Remizie OSP. Akademię zagaiła ob. Assynger. Referat wygłosił wójt centralny. Po referacie były inscenizacje i deklamacje wierszy o tematyce 1-Majowej. Chór wykonał kilka piosenek o tematyce rewolucyjnej i 1-Majowej. Na zakończenie został wyświetlony film pt. „Majowe Święto”.

03 V 1967r
Z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy zorganizowano akademię, która zainaugurowała te obchody. Po referacie okolicznościowym wyświetlono 3 krótkie filmy o tematyce oświatowej. Następnie chór wykonał kilka piosenek, a członkowie kółka historycznego wygłosili kilka wierszyków o tematyce oświatowej. Na zakończenie wystawione były krótkie inscenizacje, skecze i monologi.

09 V 1967r
Odbyła się w tutejszej szkole akademia w związku z Dniem Zwycięstwa. Udział w tej uroczystości wzięli uczniowie klas starszych. Po krótkim referacie uczniowie kl. VII śpiewali piosenki partyzanckie i żołnierskie, a później uczennice kl. VIII wystawiły sztukę pt. „Kopciuszek”. Klasa V i VI deklamowały wiersze o tematyce żołnierskiej.

25 V 1967r
Zorganizowano w tutejszej szkole święto sportu szkolnego. Zaproszono młodzież ze Szkoły Podstawowej w Małej Górnej, z którą młodzież tutejszej szkoły rozegrała zawody l.a. Ogółem startowało 136 dzieci. W skokach wzwyż wykazali przewagę zawodnicy z Małej Górnej, w pozostałych dyscyplinach miejscowi zawodnicy byli lepsi. Po ogłoszeniu wyników i krótkim wypoczynku młodzież pod opieką wychowawców udała się do Remizy OSP gdzie wyświetlone zostały filmy o tematyce wojskowej i sportowej.

01 VI 1967r
Odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Program tej uroczystości był następujący:
1. Krótkie przemówienie kierownika szkoły.
2. Piosenki w wykonaniu chóru szkolnego.
3. Wiersze o tematyce szkolnej i rozrywkowej.
4. Skecze i inscenizacje.
5. Krakowiak w wykonaniu klasy III.
6. Przyrzeczenie harcerskie.
7. Wręczenie krzyżów i legitymacji.
8. Rozdanie nagród ufundowanych przez Bibliotekę Gromadzką dla najlepszych czytelników.
Po tej uroczystości dzieci rozeszły się do domów, ponieważ był to dzień wolny od nauki.

17 VI 1967r
Odbyło się zakończenie nauki w kl. VIII. Rada Pedagogiczna postanowiła 2 uczniów zatrzymać, jednemu dać poprawkę, a pozostałym w liczbie 18 dać świadectwo ukończenia szkoły. W tym dniu młodzież przyszła do szkoły na godzinę 12.00 w południe. Po symbolicznym ostatnim dzwonku przemówiła do absolwentów kl. VIII wychowawczyni tej klasy a zarazem kierowniczka szkoły ob. Helena Assynger podkreślając (trudny) wspólny wysiłek nauczycieli i uczniów włożony w realizację (trudnego w zasadzie) programu nauczania kl. VIII. Następnie odbyło się rozdanie świadectw i nagród za nienaganne sprawowanie i pilność w nauce. Z kolei absolwenci pożegnali wychowawców wręczając im symboliczne wiązanki kwiatów. Po czym klasa VII pożegnała swoich „odchodzących w świat kolegów” i zaprosiła ich na wspólną herbatkę i wieczorek taneczny.

24 VI 1967r
Odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 1966/67. Cała młodzież szkolna zebrała się w Remizie OSP. Po krótkim przemówieniu kierownika szkoły podsumowującym pracę szkoły w roku szkolnym 1966/67 odbyła się cześć artystyczna, na którą złożyły się wiersze, piosenki oraz tańce ludowe i skecze. Po części artystycznej młodzież przeszła do szkoły, gdzie, gdzie wychowawcy poszczególnych klas rozdali świadectwa, poinformowali o poprawkach i pożegnali młodzież. Szczególnie serdecznie żegnały dzieci z kl. VI (wychowankowie) kol. Czaję Helenę, która została przeniesiona na Chechły i już z tej szkoły odejdzie.

26 VIII 1967r
W sierpniu 1967r. prowadzone były prace przy budowie (rozpoczętych w maju b.r.) ustępów. Fundamenty i zbiornik wykonano z betonu, natomiast kabiny i dach z desek. Kierownictwo szkoły napotkało na duże trudności przy tej budowie. Przyczyną tych trudności był fakt, że nie było wcale funduszu na ten cel, a zachodziła konieczna potrzeba przebudowania tego obiektu. Po długich kłopotach GRN przeznaczyła na ten cel tylko 4000, a sama robocizna pochłonęła 3700zł. Budowano więc za pożyczone pieniądze i z pożyczonych materiałów w nadziei, że Wydział Oświaty w 1968r przeznaczy jakąś kwotę na wykończenie ustępów i wyrównanie zaciągniętych długów. 26 VIII 1967 ustępy zostały prowizorycznie wykończone i dzieci mogą z nich korzystać.

04 IX 1967r
Odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Nowy rok szkolny rozpoczęło 216 dzieci. Nauka odbywać się będzie na dwie zmiany. Na pierwszą zmianę uczyć się będą klasy od IV – VIII, a na drugą III, II i I. W miejsce przeniesionej na Chechły Heleny Czaja pracować będzie nowa nauczycielka Władysława Królik.

19 IX 1967r
Odbyła się inspekcja tutejszej szkoły przez inspektora szkolnego ob. Stanisława Roga. Inspektor skontrolował rozkłady materiału, plany pracy organizacji uczniowskich, plany pracy szkoły, plany wychowawców klasowych oraz powszechność nauczania. W związku z tym, że 2 uczniów nie realizuje obowiązku szkolnego inspektor przeprowadził rozmowę z matką jednego z tych uczniów ob. Oparowską Antoniną. Stwierdziła ona, że syn nie chodzi do szkoły, bo pracuje w PGR w Zawadzie. Do szkoły nie chce uczęszczać i z tego względu, że jest przerośnięty wiekiem, starszy od innych dzieci i wstydzi się. Inspektor polecił napisać podanie o zwolnienie z obowiązku szkolnego tego ucznia. Na zakończenie inspektor udzielił wskazówek odnośnie pisania rozkładów materiału i planów wychowawczych.

12 X 1967r
Zorganizowano akademię w związku z Dniem Wojska Polskiego. Akademia odbyła się w szkole. Po krótkim referacie okolicznościowym, nastąpiły deklamacje i śpiewanie piosenek żołnierskich. Uroczystość uświetniły skecze, monologi i inscenizacje w wykonaniu harcerzy i Zuchów. Na zakończenie przedstawiciele szkoły złożyli wiązanki kwiatów u stóp pomnika poległych żołnierzy.

3 XI 1967r
Zakupiony został dla tutejszej szkoły telewizor marki „Alga”. Część funduszu na telewizor zebrano od rodziców (po 20 zł od jednego numeru) a część pokrył Wydział Oświaty w Ropczycach. Telewizor ten kosztował 6000 zł. Będzie to cenna pomoc naukowa.

05 XI 1967r
Odbyła się akademia w związku z 50 Rocznicą Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Akademia odbyła się w Remizie OSP w Małej z tego względu, że tam jest większa sala i scena. Program akademii przygotowała młodzież tutejszej szkoły i ZMW. Uroczystość zagaił gospodarz Klubu Ruch ob. Tadeusz Książek. Referat okolicznościowy wygłosiła ob. Helena Assynger – kierownik szkoły. Po części oficjalnej nastąpiła cześć artystyczna. Złożyły się na nią wiersze o treści rewolucyjnej, piosenki i skecze. Piosenki wykonał chór. Były to pieśni rewolucyjne, partyzanckie i żołnierskie. Najwięcej braw zebrały uczennice klasy IV, które tańczyły krakowiaka. Na zakończenie akademii wyświetlono film pt. „Lenin żywy”. Młodzież i dorośli byli bardzo zadowoleni.

20 XI 1967r
Młodzież harcerska wspólnie z sekcją artystyczną samorządu uczniowskiego zorganizowała niespodziankę dla nauczycieli z okazji Dnia Nauczyciela. Była to impreza kulturalna w doskonałej oprawie artystycznej. Piękne wzruszające do łez wiersze i piosenki, wesołe skecze i monologi świadczyły o tym, że młodzież pamięta o swoich wychowawcach. W tej uroczystości udział wzięli wszyscy uczniowie, nauczyciele a także niektórzy rodzice. Po tej uroczystości nauczyciele wyjechali na akademię do Ropczyc gdzie wręczano nagrody pieniężne, odznaczenia i dyplomy zasłużonym pedagogom.

05 I 1968r
Od 27 XII 1967r do 4 I 1968r trwały w tutejszej szkole „Małe formy wczasów zimowych” dla młodzieży szkolnej. Zajęcia na wczasach prowadziła ob. Assynger Helena. Korzystało z nich ponad 20 uczniów. Młodzież bawiła się na wolnym powietrzu, oglądała filmy z serii „Teleferie” i dyskutowała na ich temat. Dużą atrakcją tych zajęć była zabawa taneczna z okazji Sylwestra.

30 I 1968r
Zorganizowana została choinka noworoczna. Tą imprezę artystyczną przygotowała młodzież należąca do ZHP. Złożyły się na nią: życzenia noworoczne dla nauczycieli, koleżanek i kolegów, wiersze, skecze, monologi i piosenki. Po części artystycznej młodzież starszych klas tańczyła przy dźwiękach akordeonu pod opieką nauczycieli.

08 III 1968r
Młodzież szkolna zorganizowała imprezę artystyczną z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Na uroczystość złożyły się życzenia dla wszystkich kobiet wsi Mała, wiersze, piosenki, skecze i monologi. Akademia ta odbyła się w remizie OSP, której sala widowiskowa wypełniona była po brzegi. Liczne brawa świadczyły o zadowoleniu widowni i wysokim poziomie wykonawców.

15 III 1968r
Odbył się uroczysty apel, na którym podjęto zobowiązania dla uczczenia V Zjazdu Partii i innych rocznic i uroczystości obchodzonych w 1968r. Młodzież szkolna podjęła następujące zobowiązania:
1. Zasadzenie 50m żywopłotu koło szkoły.
2. Zasadzenie 20 szt. drzewek przy drodze.
3. Uporządkowanie boiska sportowego.
4. Pomoc przy budowie drogi, cementowaniu piwnicy i wykończeniu ustępów.
5. Wykonanie prostych pomocy naukowych dla młodszych klas.
Niwelowania terenu pod boisko do gry w piłkę ręczną.

28 III 1968r
Zorganizowano w szkole uroczysty apel w związku z 21 rocznicą śmierci generała Karola Świerczewskiego. Apel zorganizowała młodzież zrzeszona w ZHP. Drużynowa wygłosiła referat okolicznościowy. Po referacie nastąpiły wiersze, piosenki i skecze. Na zakończenie młodzież harcerska złożyła wieniec i bukiety kwiatów u stóp pomnika poległych żołnierzy.

28 IV 1968r
Odbyła się akademia 1-Majowa. W remizie OSP zebrała się młodzież z Małej Górnej i Małej Dolnej oraz dorosłe społeczeństwo wsi Mała. Zebranych powitał i otwarcia uroczystości dokonał tow. Marian Assynger. Referat wygłosił tow. Książek Tadeusz – gospodarz Klubu. Po referacie wystąpiły zespoły dziecięce z Małej Górnej i Małej Dolnej oraz zespół artystyczny młodzieży ZMW z Małej. Sala Remizy OSP wypełniona była po brzegi, a obecni na akademii bardzo zadowoleni. Niepokoi jedynie fakt, że część młodzieży pozaszkolnej nie wykazała kultury poprawnego zachowania się podczas tej imprezy.

15 VI 1968r
Odbyło się pożegnanie absolwentów kl VIII-ej. W przeddzień tej uroczystości wszyscy uczniowie klasy VIII-ej złożyli na ręce kierownika szkoły pomoce naukowe wykonane przez siebie lub zakupione we własnym zakresie. Były to grabki, łopaty, młotki, pomoce do kl. I itp. Ogólna wartość zgromadzonych tą drogą pomocy naukowych wynosi około 1000zł. W samym dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego przez kl. VIII młodzież szkolna zebrała się w Remizie OSP o godz. 15.00. Uroczystość otworzyła ob. Helena Assynger kierownik tutejszej szkoły witając przedstawiciela z powiatu ob. Józefa Machnicę, nauczycieli, rodziców i młodzież. Dokonała ona również oceny absolwentów kl. VIII pod względem wyników nauczania, wychowania i pracy społecznej. Następnie głos zabrał ob. Józef Machnica, który w bardzo serdecznych słowach powitał młodzież i wszystkich zebranych. W swoim wystąpieniu podkreślił dobitnie znaczenie nauki w dobie dzisiejszej i życzył absolwentom powodzenia w dalszej nauce oraz dużo szczęścia w życiu. Ob. Józef Kędzior Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego tutejszej szkoły złożył również swoje życzenia dla absolwentów kl. VIII. Z kolei odbyła się część artystyczna przygotowana przez młodzież kl. VII, a następnie rozdanie świadectw i pożegnanie z wychowawczynią ob. Pasowicz, która życzyła wychowankom dużo szczęścia w nowym etapie ich życia. Na ogólną liczbę 28, 26 otrzymało świadectwa ukończenia szkoły podstawowej a 2 było nieklasyfikowanych z powodu nieregularnego uczęszczani do szkoły. Po części oficjalnej młodzież przeszła do szkoły na wspólną herbatkę i potańcówkę przygotowaną przez uczniów kl. VII-ej.

22 VI 1968r
Odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 1967/68. Uroczystość otworzyła ob. Helena Assynger, która powitała przedstawiciela z powiatu ob. Machnicę, zebranych rodziców, nauczycieli i młodzież szkolną, podając porządek uroczystości. Krótkiej oceny całorocznej pracy szkoły od strony wyników nauczania i wychowania, prac społecznych, pracy w organizacjach uczniowskich itp. dokonała ob. Assynger. Podkreśliła ona również warunki, w jakich dzisiejsza młodzież pobiera naukę w Polsce porównując je z warunkami w innych krajach (Wietnam, kraje arabskie). Z kolei zabrał głos ob. Machnica, który na zakończenie przemówienia życzył nauczycielom i dzieciom zasłużonego wypoczynku i dużo słońca w czasie wakacji. Następnie odbyła się część artystyczna, na którą złożyły się piosenki, wiersze, skecze i monologi. Po tej części nastąpiło wyróżnienie najlepszych uczniów, wręczenie im świadectw i nagród (książkowych) przez kierowniczkę szkoły. Bardzo atrakcyjnym punktem tej uroczystości było wręczenie nagrody ufundowanej przez PZU w Ropczycach absolwentce kl. VIII Teresie Skóra za udział w konkursie BHP. W/w zajęła drugie miejsce w tym konkursie w skali powiatu, a wręczenia nagrody dokonał osobiście przedstawiciel powiatu ob. Józef Machnica. Później dzieci przeszły do szkoły, gdzie wychowawcy poszczególnych klas podsumowali całoroczną pracę młodzieży, rozdali świadectwa i pożegnali się z wychowankami życząc im wesołych i przyjemnych wakacji. Na ogólną liczbę 217 uczniów promocje do następnych klas i świadectwa ukończenia szkoły otrzymało 208 uczniów. 9 uczniów pozostało w tej samej klasie na rok następny. Sprawność szkoły wyraża się w 95,85%.

02 IX 1968r
Odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1968/69. Uroczystość ta odbyła się w szkole. Zainaugurowało ją przemówienie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego ob. Henryka Jabłońskiego transmitowane przez Polskie Radio. Po wysłuchaniu tegoż przemówienia głos zabrała ob. Assynger, która nakreśliła w ogólnym zarysie najważniejsze zadania szkoły w rozpoczynającym się roku szkolnym. Poinformowała też młodzież o zmianach personalnych w szkole o przydziale wychowawstw i opieki nad organizacjami uczniowskimi. Następnie wychowawcy poszczególnych klas omówili regulamin szkolny, poinformowali młodzież o podziale godzin, podręcznikach i zeszytach. Na zakończenie tej uroczystości odbyła się krótka część artystyczna i powitanie klasy I-ej przez kolegów z kl. II-ej. Naukę rozpocznie 221 dzieci, które uczyć się będą na 2 zmiany. Do Południa kl. IV-VIII, a po południu kl. I-III. W szkole pracować będzie w rozpoczynającym się roku szkolnym 7 nauczycieli etatowych:
1. Helena Assynger – SN kierunek historia (kierownik szkoły)
2. Stefania Pasowicz – SN kierunek geografia
3. Czesława Durek – SN kierunek biologia
4. Zofia Wośko – SN kierunek filologia rosyjska
5. Michalina Pondo – SN kierunek zajęcia praktyczno techniczne i wychowanie plastyczne
6. Władysława Królik – średnie pedagogiczne (stud. mat.)
7. Danuta Ziaja – SN średnie pedagogiczne (nauczanie początkowe)

11 IX 1968r
Odbyła się inspekcja tutejszej szkoły dokonana przez podinspektora szkolnego ob. Roga Stanisława. Inspektor skontrolował plany pracy, rozkłady materiału i dokumenty dotyczące realizacji obowiązku szkolnego. Po krótkim przekonsultowaniu i dokonaniu oceny wyników inspekcji ob. Róg Stanisław udzielił radzie pedagogicznej cennych rad i wskazówek oraz życzył powodzenia w pracy zawodowej i społecznej.

12 X 1968r
Odbyła się akademia z okazji 25-lecia Ludowego Wojska Polskiego. Na akademię złożył się referat, który wygłosił wójt centralny Samorządu Uczniowskiego, wiersze o tematyce wojskowej oraz piosenki partyzanckie i żołnierskie. Oprócz młodzieży szkolnej i grona nauczycielskiego w uroczystości udział wzięli dorośli i młodzież ZMW. Akademia odbyła się w Remizie OSP odpowiednio do tego celu udekorowanej.

07 XI 1968r
Zorganizowano uroczysty apel z okazji 51 rocznicy Rewolucji Październikowej. Uroczystość odbyła się w szkole na dużej przerwie. Wzięli w niej udział uczniowie wszystkich klas. Uroczystość otworzyła ob. Wośko Zofia, która witając zebranych podała porządek uroczystości. Referat okolicznościowy wygłosiła uczennica kl. VIII Bogumiła Solecka. Następnie odbyła się część artystyczna, na którą złożyły się wiersze o tematyce rewolucyjnej i rewolucyjne piosenki polskie oraz różne piosenki radzieckie. Piosenki rosyjskie wykonali uczniowie, którzy są członkami TPPR.

08 XI 1968r
W tym dniu młodzież szkolna wzięta masowy udział w pracy społecznej dla uczczenia zbliżającego się V zjazdu PZPR. Większość młodzieży pracowała przy niwelacji terenu pod boisko sportowe. Młodzież pracowała w godzinach popołudniowych po lekcjach własnymi narzędziami. Przeważająca część młodzieży wykazywała wielki zapał w tej pracy. Zasłużyli się na tym odcinku następujący uczniowie: Solecka Bogumiła, Kosiba Barbara, Pasowicz Zygmunt, Sokołowska Stanisława i inni.

11 XI 1968r
Odbył się uroczysty apel zorganizowany przez ob. Helenę Assynger z okazji rozpoczęcia obrad V zjazdu PZPR. Na tą uroczystość złożyło się kilka wierszy i piosenek o tematyce rewolucyjnej. Referat okolicznościowy wygłosiła uczennica kl. VIII. Ob. Helena Assynger, jako kierownik szkoły poleciła, aby uczniowie klas V-VIII śledzili otwarcie V Zjazdu oglądając transmitowany program telewizyjny. Uczniowie starszych klas obserwowali również dalsze obrady V Zjazdu PZPR a w szczególności jego zakończenie. Bardzo owacyjnie przyjęła młodzież wiadomość, że I sekretarzem KC PZPR został ponownie wybrany tow. Władysław Gomułka.

23 XI 1968r
Odbyła się akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Była ona niespodzianką dla grona nauczycielskiego. Program przygotowała młodzież należąca do szkolnych organizacji uczniowskich. Referat na temat zadań nauczycieli w socjalistycznej szkole wygłosiła uczennica kl. VIII Książek Władysława. Po części oficjalnej odbyła się starannie przygotowana przez młodzież część artystyczna. Złożyły się na nią wiersze, skecze oraz koncert życzeń z dedykacją piosenek i melodii dla grona nauczycielskiego i woźnej tutejszej szkoły. Na zakończenie tej uroczystości młodzież zorganizowała spotkanie nauczycieli z aktywistami organizacji uczniowskich przy tradycyjnej herbatce. Spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej atmosferze. W godzinach wieczornych odbyło się spotkanie nauczycieli z członkami Komitetu Rodzicielskiego przy czarnej kawie.

08 I 1969r
Odbyła się uroczystość noworoczna. Nowy Rok 1969 witała cała młodzież szkolna. Dzieci zebrały się wokół pięknie ubranej choinki. Harcerze i harcerki deklamowali piękne wiersze o tematyce noworocznej. Zespół artystyczny wykonał kilka okolicznościowych piosenek. Następnie uczniowie składali swoim wychowawcom życzenia noworoczne. Po części artystycznej odbył się wieczorek taneczny, w którym wzięli udział aktywiści poszczególnych organizacji uczniowskich.

08 II 1969r
Odbyła się w tutejszej szkole samokształceniowa konferencja rejonowa nauczycieli. Konferencję obsłużyła ob. Machnica Kazimiera – sekretarz Oddziału Powiatowego ZNP w Ropczycach. Referat wprowadzający na temat „Demokracja socjalistyczna a demokracja burżuazyjna” wygłosił ob. Stefański – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej. Po ożywionej dyskusji na ten sam temat odbyły się wybory do zarządu ogniska nr 9.

3-9 III 1969r
Z powodu dużej liczby zachorowań młodzieży na grypę, szkoła zgłosiła się po poradę do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ropczycach. Na polecenie kierownika tejże stacji wykonano listę chorych dzieci i zgłoszono się z nią do lekarza. Po podpisaniu listy przez lekarza i przedłożeniu jej w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ropczycach, kierownik Skałba wydał zarządzenie w sprawie zawieszenia czynności szkolnych od 3-9 marca b.r.

19 III 1969r
Odbyło się spotkanie młodzieży z pisarzem Andrzejem Trepka. Spotkanie odbyło się w godzinach popołudniowych. Uroczystość otworzyła ob. H.Assynger, kierownik szkoły witając przedstawiciela Związku Literatów Polskich. Po krótkim omówieniu dorobku 25-lecia PRL w dziedzinie kultury ob. Assynger oddała głos pisarzowi, w bardzo przystępny sposób opowiedział młodzieży o swoim zyciu, zainteresowaniach i pracy pisarskiej. Po obszernej wypowiedzi Trepki odbyła się dyskusja. Młodzież kl. VIII stawiała mądre i rzeczowe pytania, na które pisarz odpowiadał bardzo wyczerpująco. Spotkanie upłyneło w bardzo serdecznej atmosferze. Młodzież i pisarz byli bardzo zadowoleni.

28 III 1969r
Odbyła się akademia z okazji 22 rocznicy śmierci gen. Karola Świerczewskiego. Uroczystość przygotowała drużyna harcerska tutejszej szkoły, która nosi imię Karola Świerczewskiego – żołnierza i rewolucjonisty. Referat okolicznościowy wygłosiła harcerka kl. VIII-ej. Po referacie nastąpiły deklamacje wierszy o wielkim człowieku rewolucji i piosenki żołnierskie. Uroczystość zakończona została hymnem harcerskim.

27 IV 1969r
Odbył się uroczysty apel z okazji 50-lecia PSK. Apel przygotował aktyw PCK pod kierunkiem opiekunki Szkolnego Koła PCK ob. Pondo Michaliny. Złożył się na niego krótki referat opiekunki i część artystyczna. Na zakończenie dokonana została ocena pracy Szkolnego Koła i podsumowanie wyników konkursu na najczyściejszą klasę.

30 IV 1969r
Odbyła się akademia 1-Majowa. Uroczystość przygotowana została przez drużynę harcerską tut. szkoły. Na program akademii złożyły się: referat okolicznościowy, wiersze i pieśni rewolucyjne oraz występy zespołu muzycznego przy tutejszej szkole pod kierownictwem członka KR ob. Wiktora Henryka. Na akademii obecny był inspektor szkolny ob. Marcinowski, który okazał wielkie zadowolenie szczególnie z występów zespołu muzycznego.

13-14 V 1969r
Została przeprowadzona wizytacja szkoły przez inspektora szkolnego ob. Stanisława Roga. Wizytator shospitował kilka lekcji (1-2) u każdego nauczyciela, skontrolował pracę organizacji uczniowskich i dokumentację pracy szkoły. Konferencja powizytacyjna wykazała pewne osiągnięcia szkoły jak też niedociągnięcia i braki.

15 V 1969r
Odbył się w Niedźwiadzie Górnej Karnawał Młodości, w którym wzięła udział tutejsza szkoła (kl. V-VIII). Był to przegląd zespołów artystycznych 4-ech szkół: Mała Górna, Mała Dolna, Niedźwiada Górna i Niedźwiada Dolna. Najbardziej atrakcyjny okazał się zespół muzyczny tutejszej szkoły. Inspektor Róg, który był obecny na tej uroczystości zakwalifikował ten zespół do eliminacji powiatowych (4 VI 1969r) 4 VI 1969r. Zespół Muzyczny zajął III miejsce w Powiatowych Eliminacjach Zespołów Muzycznych organizowanych z okazji MDD w Domu Kultury w Sędziszowie Młp. Wiktor Stanisław i Kędzior Michał otrzymali dyplom i nagrodę pieniężną (dla szkoły).

26 V 1969r
Odbyła się akademia z okazji Dnia Matki. Akademię przygotowała sekcja artystyczna SU. Uroczystość odbyła się w Klubie Ruch, gdzie zgromadziła się młodzież szkolna i zaproszone matki. Po krótkim referacie obrazującym rolę rodziny w społeczeństwie polskim, nastąpiła część artystyczna. Złożyły się na nią wiersze, piosenki, tańce i inscenizacje. Wszystkie obecne na uroczystości matki były wzruszone i bardzo zadowolone. W imieniu wszystkich matek podziękowała Dziedzic Józefa – przewodnicząca KGW.

01 VI 1969r
Odbył się uroczysty poranek z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Na początku tej uroczystości odbyły się zawody sportowe (tj. czwórbój lekko-atletyczny i gra w siatkówkę) przygotowane przez uczniów klas V-VIII. Natomiast klasy I-IV przygotowały tańce i pokazy zręcznościowe. Po ogłoszeniu wyników zawodów sportowych odbyła się akademia w Klubie Ruch. Po referacie okolicznościowym odbyły się występy zespołów artystycznych z różnych klas. Na zakończenie odbyła się wspólna herbatka i zabawa taneczna pod opieką wychowawców.

14 VI 1969r
Odbyło się pożegnanie absolwentów klasy VIII. Szkoła żegnała 32 absolwentów klasy VIII, którzy ukończyli szkołę podstawową. Na tej uroczystości byli obecni wszyscy nauczyciele i wszyscy uczniowie oraz rodzice absolwentów kończących szkołę. Po przemówieniu kierownika szkoły, w którym podsumowana została praca i wyniki zespołu klasy VIII, nastąpiło krótkie wystąpienie przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego ob. Józefa Kędziora, który w prostych gorących słowach podziękował gronu nauczycielskiemu za ofiarną pracę nad wychowaniem i przygotowaniem do życia młodego pokolenia. Następnie żegnali klasę VIII koledzy z klasy VII życząc im wszystkiego najlepszego w nowym etapie życia. Z kolei nastąpiła krótka cześć artystyczna, a po niej wspólna herbatka z rodzicami i zabawa taneczna.

21 VI 1969r
Odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w budynku Klubu „Ruch”. Na początku uroczystości wystąpiła kierownik szkoły ob. Assynger Helena podsumowując całoroczną prace szkoły w roku szkolnym 1968/69. Następnie odbyła się część artystyczna, na którą złożyły się wiersze, piosenki oraz inscenizacje. Po części artystycznej dzieci poszły do szkoły, gdzie wychowawcy poszczególnych klas rozdali świadectwa i pożegnali się ze swoimi podopiecznymi.

02 IX 1969r
Odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1969/70. Uroczystość odbyła się w szkole. Na wstępie kierownik szkoły ob. Helena Assynger powitała dzieci oraz wygłosiła przemówienie. W trakcie przemówienia nastąpiło również zapoznanie dzieci z nowo przybyłymi nauczycielami tj. ob. Elżbietą Wójcik i Marią Michalską. Po przemówieniu kierowniczki szkoły dzieci wysłuchały przemówienia Ministra Oświaty transmitowanego przez radio. Następnie dokonano przydziału wychowawstw oraz izb lekcyjnych dla poszczególnych klas. Później dzieci wystąpiły ze skromnym programem artystycznym, na który złożyły się wiersze i piosenki. Po części artystycznej dzieci rozeszły się do przydzielonych klas, aby zasięgnąć od wychowawców informacji dotyczących podręczników, zeszytów, podziału godzin oraz strojów uczniowskich. W bieżącym roku szkolnym naukę rozpocznie 218 dzieci, które będą uczyły się na dwie zmiany. Do południa uczyć się będą klasy IV do VIII, a po południu od I do III. W szkole teraz będzie pracować 7 nauczycieli etatowych.

09 IX 1969r
Młodzież klas szkolnych (od IV – VIII) przystąpiła do niwelacji terenu pod boisko sportowe. Dzieci przyniosły własne narzędzia: łopaty, motyki i grabki. Ponieważ teren był nierówny młodzież przy pomocy łopat i motyk musiała skopać dużo ziemi i wywozić na taczkach. Przy aktywnej pracy wszystkich dzieci wkrótce teren został wyrównany. Na przygotowanym placu będzie można urządzić boisko do piłki nożnej lub koszykówki.

12 X 1969r
Odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Wojska Polskiego. Młodzież całej szkoły zgromadziła się na podwórku szkolnym. Akademię rozpoczął referat wygłoszony przez uczennicę klasy VIII Stanisławę Sokołowską, w którym przedstawione zostały dzieje naszej Armii Ludowej ich szlaki bojowe w II wojnie światowej oraz bohaterstwo żołnierzy polskich na różnych frontach. Po referacie część młodzieży przedstawiła bardzo starannie przygotowany program artystyczny, na który złożyły się wiersze, piosenki i melodie żołnierskie oraz fragmenty prozy ukazujące bohaterską walkę polskich żołnierzy. W tym dniu przedstawiciele szkolnych organizacji złożyli kwiaty na mogiłach poległych żołnierzy znajdujących się na tutejszym cmentarzu.

07 X 1969r
Odbył się uroczysty apel zorganizowany z okazji 52 rocznicy Wielkiej rewolucji Październikowej. W apelu wzięły udział dzieci wszystkich klas. Na program apelu złożył się referat okolicznościowy przedstawiający państwo radzieckie, jako pierwsze w świecie państwo robotników i chłopów, wiersze i piosenki wykonane w języku polskim i rosyjskim.

22 XI 1969r
Młodzież zorganizowała akademię z okazji Dnia Nauczyciela. Przedstawiciele samorządu zaprosili na akademię całe grono nauczycielskie. Na wstępie jedna z uczennic podziękowała gronu za pracę, trud i wysiłek włożony w wychowanie młodego pokolenia, a także w imieniu całej młodzieży złożyła życzenia wszystkim nauczycielom z okazji ich święta. W dowód wdzięczności dzieci każdy nauczyciel otrzymał wiązanki kwiatów. Później dzieci przedstawiły program artystyczny złożony z wierszy, piosenek, skeczy, monologów, inscenizacji, w którym wyraziły swój szacunek, miłość, pamięć i uznanie dla swoich wychowawców. Na zakończenie nauczyciele zostali zaproszeni przez przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego na wieczorek taneczny zorganizowany w formie niespodzianki dla grona z okazji Dnia Nauczyciela.

15 I 1970r
W szkole zorganizowano choinkę noworoczną. W I części młodzież przedstawiła program artystyczny, na który złożyły się wiersze, piosenki, inscenizacje. Młodsze klasy przygotowały na tą uroczystość kolorowe kostiumy z bibuły. Po części artystycznej rozpoczęła się zabawa dla uczniów całej szkoły. Młodzież bawiła się bardzo kulturalnie i wesoło. W przerwach śpiewano wspólnie piosenki pod choinką ozdobioną zabawkami dziecięcej produkcji.

17 I 1970r
Zorganizowano akademię z okazji 25 rocznicy wyzwolenia Warszawy. W krótkim referacie uczennica kl. VII Irena Wodzisz przedstawiła walkę wyzwoleńczą naszej stolicy w okresie II wojny światowej, ukazała pełnię poświęcenia i ofiarności wszystkich jej mieszkańców w walce o wyzwolenie. Referat ukazywał także warunki, w jakich odbudowywała się Warszawa po wojnie i warunki życia w stolicy dziś. Po referacie nastąpiła cześć artystyczna, na którą złożyły się wiersze, piosenki i fragmenty prozy w wykonaniu przedstawicieli wszystkich klas.

08 III 1970r
Młodzież przygotowała akademię z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, na którą zaprosiła wszystkich nauczycieli oraz matki. Akademia odbyła się w tutejszej klubo-kawiarni. W referacie jedna z uczennic przedstawiła role dzisiejszej kobiety w życiu społeczeństwa, pracę kobiet w różnych zawodach. Po referacie dzieci wystąpiły z bogatym programem artystycznym. Przygotowany program wzbogacił występ aktywu biblioteki wiejskiej oraz występ kapeli i chóru wiejskiego. Przygotowana uroczystość świadczyła o uznaniu dla pracy kobiet oraz pamięci o ich święcie.

28 III 1970r
W szkole zorganizowano krótką akademię z okazji 23 rocznicy śmierci gen. Karola Świerczewskiego. Na akademię złożył się referat mówiący o życiu i działalności gen. Świerczewskiego, wiersze i piosenki o generale. Dużą część programu przygotowała organizacja harcerska naszej szkoły. Harcerze naszej szkoły czują się szczególnie związani z imieniem gen. Karola, ponieważ nasza drużyna harcerska nosi imię gen. Karola Świerczewskiego.

24 IV 1970r
W związku z rozpoczęciem budowy Domu Nauczyciela młodzież klas starszych podjęła pracę społeczną przy budowie. Teren na budowę tego obiektu wyznaczono obok boiska szkolnego. Młodzież wzięła udział w kopaniu rowów na fundamenty. Po lekcjach przyniesiono narzędzia i na taczkach wywieziono sporą część ziemi wykopanej z rowów. W pracy wzięli udział zarówno chłopcy jak i dziewczynki. Osobną część pracy podjęli się wykonać harcerze. Przy pracy dało się zauważyć dużo entuzjazmu i szczerych chęci do pracy ze strony młodzieży.

29 IV 1970r
Na ten dzień zaplanowano pochód 1-majowy przez wieś i przygotowano uroczystą akademię. Dzieci wykonały na pracach ręcznych chorągiewki transparenty i flagi. Szkołę na ten dzień ozdobiono flagami, transparentami, chorągiewkami i gołąbkami symbolizującymi pokój. Wykonano gazetki o tematyce 1-Majowej. Ponieważ pogoda była deszczowa pochód nie odbył się. Młodzież szkolna oraz członkowie ZMW zebrali się w klubie na uroczystej akademii. Dzieci szkolne przedstawiły bogaty program starannie opracowany. Były to: referat, wiersze, piosenki i inscenizacje. Do występu przyłączyła się wiejska biblioteka. Niektórzy uczniowie wzięli również udział w pochodzie 1-majowym w Ropczycach w dniu 1 V 1970r.

09 V 1970r
Zwołano w tutejszej szkole apel poświęcony Dniu Zwycięstwa. Młodzież zgromadziła się w jednaj sali. Na wstępie odczytano referat, w którym przypomniano pamiętny dzień odniesienia zwycięstwa nad faszyzmem. Następnie dzieci wystąpiły z wierszami i piosenkami. Złożono również kwiaty pod pomnikiem poległych żołnierzy znajdującym się w pobliżu szkoły.

03 V 1970r
Ponieważ dzieci znalazły 2 niewypały do szkoły przyjechali przedstawiciele Ludowego Wojska Polskiego, aby je zabrać. Przy okazji jeden z przedstawicieli Ludowego Wojska Polskiego został zaproszony na krótkie spotkanie i rozmowę z uczniami naszej szkoły. W krótkiej pogadance żołnierz ostrzegł młodzież przed niebezpieczeństwem niewypałów, poinformował o postępowaniu w razie znalezienia nieznanego przedmiotu. Żołnierz przytoczył szereg wypadków, przykładów nieostrożnego postępowania z niewypałami. W dyskusji dzieci klas starszych otrzymywały ciekawe i wyczerpujące odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

16 V 1970r
Zorganizowano akademię z okazji Święta Ludowego. Młodzież zgromadziła się w jednej większej klasie, aby wziąć udział w uroczystości. W akademii uczestniczyło także całe grono nauczycielskie. W programie akademii znalazły się: referat okolicznościowy, wygłoszony przez Stanisławę Sokołowską uczennicę kl. VIII, wiersze, piosenki i fragmenty prozy w wykonaniu uczniów klas od V – VIII.

23 V 1970r
Odbyła się akademia z okazji „Dni Oświaty, Książki i Prasy”. W dniu tym została otworzona w szkole wystawa ciekawych książek popularno-naukowych i dziecięcych. Aktywy biblioteki szkolnej i wiejskiej wspólnie przygotowały bogatą część artystyczną. W programie zarówno oficjalnym jak i artystycznym młodzież ukazała role książki w ich życiu, a szczególnie w życiu wsi. Z tej okazji młodzież wyróżniająca się czytelnictwem w bibliotece wiejskiej otrzymała nagrody książkowe, które wręczyła kierownik biblioteki wiejskiej M. Wojnarowska.

26 V 1970r
Odbyła się akademia poświęcona „Dniu Matki”. Młodzież zaprosiła do klubu swoje matki, aby uczcić ich dzień i podziękować im za pracę i trud włożoną w wychowanie swoich dzieci. Dzieci złożyły w imieniu całej młodzieży wszystkim matkom gorące życzenia: zdrowia, zadowolenia, uśmiechu, pociechy ze swych dzieci oraz długich lat życia. W programie artystycznym dzieci śpiewały dla swych matek piosenki, mówiły wzruszające wiersze. Matki były wzruszone okazaną miłością ze strony dzieci i serdecznie dziękowały za przygotowaną miłą niespodziankę.

01 VI 1970r
W szkole odbyła się akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Kierowniczka szkoły ob. Helena Assynger złożyła w imieniu całego grona wszystkim dzieciom życzenia z okazji ich święta. Później dzieci przedstawiły wesołe wiersze, skecze i żarciki związane z Dniem Dziecka. 5 VI 1970r Zespół Recytatorski zajął III miejsce w Powiatowych Eliminacjach Zespołów Artystycznych z okazji MDD.

13 VI 1970r
Młodzież klas I – VIII pożegnała uroczyście absolwentów klasy VIII. Część oficjalna odbyła się w klubie „Ruch”. Absolwenci klasy VIII pożegnali swych młodszych kolegów w krótkim programie artystycznym. Następnie swój program opracowany przez uczniów kl. VII przedstawiły młodsze dzieci. Na końcu absolwenci wraz z podziękowaniami wręczyli kwiaty wszystkim nauczycielom. Następnie młodzież klasy VIII wyróżniająca się w nauce i pracy społecznej otrzymała książkowe nagrody, po czym wszyscy uczniowie otrzymali świadectwa ukończenia kl. VIII. Potem wszyscy przeszli do szkoły gdzie przygotowano dla uczniów klasy VIII pożegnalny wieczorek, gdzie przy herbacie, ciastkach i orkiestrze nasi absolwenci spędzili ostatnie miłe chwile w gronie młodszych przyjaciół.

20 VI 1970r
W klubie „Ruch” zorganizowano uroczyste zakończenie roku szkolnego 1969/70. O godzinie 8.00 rano uczniowie wszystkich klas zgromadzili się w szkole, a następnie przeszli wraz z gronem nauczycielskim do Klubu „Ruch”. Tutaj kierowniczka szkoły wystąpiła z pożegnaniem oceniając pracę, naukę i zachowanie młodzieży w ciągu minionego roku szkolnego. Kończąc przemówienie kierowniczka życzyła dzieciom miłego wypoczynku podczas wakacji. Po przemówieniu nastąpiła bogata część artystyczna przygotowana przez uczniów pod nadzorem M. Michalskiej. Po zakończeniu akademii młodzież przeszła z powrotem do szkoły gdzie otrzymała świadectwa.

01 IX 1970r
Odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1970/71 w klubie „Ruch”. Na wstępie kierowniczka szkoły powitała koleżanki z grona i wszystkich uczniów, a szczególnie kl. I, która po raz pierwszy przyszła w tym dniu do szkoły. Następnie kierowniczka dokonała prezentacji nowych nauczycielek, które w bieżącym roku szkolnym będą uczyły w naszej szkole: Ludwika Wolińska – polonistka, Helena Ziajor – matematyk. Po przemówieniu kierowniczki nastąpiło uroczyste przyjęcie klasy I do SKO poprzez wręczenie wszystkim uczniom kl. I książeczek oszczędnościowych z symbolicznymi złotówkami wpłaconymi z oszczędności szkolnych. Po dokonaniu wręczenia książeczek młodzież kl. II wystąpiła z powitaniem do kl. I wręczając każdemu dziecku z kl. I kwiat. Następnie młodzież przedstawiła skromną część artystyczną złożoną z piosenek, wierszy i skeczy. Po części artystycznej kierowniczka przedstawiła uczniom jeszcze przydziały wychowawstw i izb lekcyjnych, który przedstawia się następująco:
– kl. I – Danuta Ziaja
– kl. II – Michalina Pondo
– kl. III i VII – Stefania Pasowicz
– kl. IV – Maria Michalska
– kl. V – Helena Ziajor
– kl. VI – Helena Assynger
– kl. VIII – Ludwika Wolińska.

12 X 1970r
Odbyła się akademia zorganizowana przez młodzież pod kierunkiem ob. Lucyny Wolińskiej z okazji Dnia Ludowego Wojska Polskiego. Na program tej akademii złożyła się barwnie przedstawiona historia powstania i walk Ludowego Wojska Polskiego przeplatana wierszami, piosenkami i melodiami żołnierskimi. Akademia miała wiele walorów wychowawczych i była starannie przez młodzież opracowana. Następujące po sobie wiersze i piosenki ukazywały dzieje Wojska Polskiego od jego powstania do czasów dzisiejszych oraz waleczność, miłość i przywiązanie do ziemi ojczystej żołnierzy Armii Ludowej.

07 XI 1970r
Odbył się uroczysty apel z okazji 53 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Krótki referat okolicznościowy wygłosiła uczennica klasy VII Irena Wodzisz. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna. Złożyły się na nią wiersze rewolucyjne, piosenki żołnierskie, inscenizacje i skecze.